رشد تولید خودرو با برجام

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

دبی//ر انجمن صنایع همگن قطعهس//ازی گف//ت: برجام تاثیر مثب//ت بس//یاری بر صنعت خ//ودرو و قطعه داش//ته که نتیجه آن رش//د ۵۳ درصدی تولید خودرو اس//ت. به گزارش ایس//نا، آرش محبینژاد اظهار کرد: در ش//رایط فعلی که ۹ ماه از شروع س//الجاری گذش//ته اثر مثبت برجام بر صنعت خودرو و قطعه داخلی یک به یک در حال نمایان شدن است. وی با بیان اینکه تا آذر امسال تولید انواع خودرو در کشور حدود ۵۳درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، خاطرنشان کرد: بنابرای//ن با ادام//ه وضعیت فعل//ی امیدواریم ک//ه برنامه تولید خودرو در س//ال جاری محقق شود. دبیر انجمن صنایع همگن قطعهس//ازی کش//ور ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای سالجاری هدفگذاری تولید خودرو در سال ۵۹۳۱ را معادل حدود یکمیلیون و ۰۰۴هزار دس//تگاه خودرو تعیین کرد که با رش//د تولید انجام شده تاکنون این هدف به احتمال فراوان محقق خواهد ش//د. وی افزود: در این ش//رایط وضعیت صنعت خودرو و قطعه نسبت به سالهای گذشته بهویژه شرایط تحریم در حال بهبود اس//ت و میتوان گف//ت که قطار صنعت خودرو در حال بازگشت به مسیر اصلی برای تحقق اهداف سند چش//مانداز در افق ۴۰۴۱ اس//ت. محبینژاد با بیان اینکه البته برخی مشکالت داخلی از جمله قوانین بیمه، مالیات و تسهیالت بانکی همچنان باقی است، تصریح کرد: با این حال خوشبختانه برجام عمده مشکالت این صنعت را رفع و شرایط را برای رشد کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه مهیا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.