آغاز پیشفروش ون هایس دو لوکس سایپا

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

گروه سایپا پیشفروش نقدی و اعتباری خودرو ون هایس دو لوکس با کاربری آمبوالنس و ش//خصی را با ش//رایط ویژه آغاز کرد. به گزارش س//ایپانیوز، حسین کاظمیطرقی، مدیر بازاریابی و پیش//برد فروش محصوالت شرکای تجاری سایپا با اعالم این خبر گفت: ش//رایط پیشفروش نقدی و اعتباری خودرو هایس دو لوکس با توجه به کاربری ویژه به دو صورت آمبوالنس و ش//خصی با قیمت قطع//ی در تعداد محدودی از نمایندگیهای سراس//ر کش//ور اعالم شده اس//ت. وی افزود: در ای//ن ط//رح، پیشفروش نق//دی ون های//س دو لوکس با کارب//ری آمبوالنس با قیم//ت ۵۹۹میلیون ری//ال و کاربری ش//خصی با قیمت ۰۵۲۱میلیون ریال با پیشپرداخت ۰۵۱ و ۰۰۲میلیون ریال با سود مشارکت ۵۱درصد و زمان تحویل فروردین ۶۹ قابل عرضه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.