وزارت نیرو و آزمون سخت سوختر سانی

نقش‹سیاس‹تهای‹بازدارنده‹برای‹جلوگیری‹از‹نوسانات‹سوخ‹ترسانی

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

امی/ر مهرزاد - صنعت زیر س/اخت: در روزهای گذش/ته اخباری درباره سوخترس/انی به نیروگاههای کش/ور ش/نیده شد که برخی از آنها به کاهش س/وخت نیروگاهها و برخی دیگر به افزایش سوخترس/انی به پایگاههای تولید انرژی مربوط میش/د. در اخبار دیده و شنیده میش/د که تولید برق نیروگاه شهید رجایی کاهش داشته اما از سوی دیگر حجم گاز تحویل شده به نیروگاهها نیز بر اساس برخی منابع خبری منتشر شد.

به نوعی در نگاه نخس//ت اینطور به نظر میرسید که نیروگاه ش//هید رجایی بهدلیل نداش//تن سوخت کافی دچار کاهش تولید انرژی ش//ده اما درواقع اینطور نبود. این نیروگاه با اینکه از مصرف س//وخت مازوت منع شده بود اما بنابر برخی گفتهها از این س//وخت اس//تفاده کرد و در ش//رایط کنون//ی حجم گاز ورودی ب//ه این نیروگاه کاهش یافته اس//ت. بر این اساس موضوع نیروگاه شهید رجایی، استثنای کل سیستم نیروگاهی ایران است.

‹افزایش‹تحویل‹گاز‹به‹نیروگا ‹هها‹ ‹

حج//م تحویل گاز به نیروگاههای کش//ور در ٠٦٢ روز امس//ال با 4 میلیارد مترمکعب افزایش نس//بت به مدت مش//ابه س//ال گذش//ته به ٠٥ میلی//ارد و ٠٠٥ میلیون مترمکعب رسید.

به گ//زارش گس//ترش صنع//ت، مجید بوج//ارزاده، س//خنگوی ش//رکت ملی گاز ایران درباره افزایش حجم گاز گفت: در ٠٦٢ روز س//ال گذشته ٦4 میلیارد و ٠٠٥ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها تحویل ش//ده و این مقدار امس//ال به ٠٥ میلیارد و ٠٠٥ میلیون مترمکعب رس//ید. تا ٥١ آذر امسال ٥٢١ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاههای کش//ور تحویل شده است. وی با بیان اینکه در ب//ازه زمانی یادش//ده، ٠٩٣ میلیون مترمکعب گاز به بخ//ش خانگی و ٠٠١ میلی//ون مترمکعب نیز به صنایع تحویل شده اس//ت، گفت: گازرسانی به صنایع استان از ابتدای امسال تاکنون با یک میلیارد مترمکعب افزایش نس//بت به مدت مش//ابه س//ال گذش//ته به ٥٢ میلیارد مترمکعب رسید. در ٠٦٢ روز امسال ٠٥ میلیارد و ٠٠٥ میلی//ون مترمکعب گاز به بخش خانگی کش//ور تحویل شده است.

به گزارش گسترش صنعت، هماکنون روزانه ظرفیت تحوی//ل ٠٠٧ میلی//ون مترمکعب گاز ب//ه ٨٧ میلیون ایرانی در یکهزار و ٨٨١ شهر و ٦٢ هزار روستای کشور وجود دارد. هفته گذش//ته روزانه ح//دود ٠٥٥ میلیون مترمکع//ب گاز ب//ه بخش خانگی تحویل ش//د. تحویل گاز ب//ه بخ//ش خانگی در بازه زمانی یادش//ده نس//بت به مدت مش//ابه س//ال پیش از آن با ح//دود ٠4 درصد افزایش به بیش از ٠٥٥ میلیون مترمکعب رسیده است. برنامهریزیهای جدید وزارت نفت بر این اس//اس است تا در فصل سرد امسال با فرآورش، انتقال و توزیع پایدار گاز از بروز مش//کالت احتمالی در این زمینه جلوگیری شود.

‹گازها‹از‹کجا‹آمد ‹

در افزایش حج//م گاز ورودی ب//ه نیروگاههای تولید ب//رق، یکی از موضوعاتی که اهمیت دارد این اس//ت که گازها از کجا وارد نیروگاهها ش//دند و اگر منبع جدیدی نسبت به سال گذشته به جریان ورودی گاز نیامده، چرا سالهای گذشته این حجم گاز وجود نداشت؟

تولی//د و ارس//ال گاز س//کوی B٨١ با ظرفی//ت ٠٠٥ میلیون ف//وت مکعب به پاالیشگاه فازهای ٧١ و ٨١ پارس جنوبی آغاز شد. این خبری بود که نشانه مناسبی از افزای//ش گاز ورودی به نیروگاهها دارد. از س//ال گذشته تاکنون ٣ جریان ورودی به سیستم گازرس//انی کشور اضافه شده که جمع آنه//ا باعث افزایش تولید گاز در کشور است.

حس//ن بوی//ری، مجری فازه//ای ٧١ و ٨١ پارس جنوب//ی با اعالم این خبر گفت: بهرهبرداری از این سکو، مجموع برداشت بخش فراس//احل این فازها را به حدود ٣4 میلیون مترمکعب در روز افزایش میدهد.

بوی//ری اعالم ک//رد: با اس//تفاده از گاز س//کوی B٨١، روزانه حدود ٠٠٥ تن اتان و ٠٢ هزار بش//که میعانات گازی به تولید محصوالت این فازها افزوده میشود.

وی با اشاره به اینکه سکوی B٨١ پارس جنوبی مرداد امس//ال نصب شده بود، عنوان کرد: گاز از سکوی B٨١ با خط لوله ٢٣ اینچ به پاالیش//گاه این فازها پس از تکمیل خط لول//ه دریایی درون میدانی این س//کو انتقال یافته است.

ب//ه گفته بویری، برداش//ت گاز از این س//کو در حالی آغاز ش//ده که عملیات «ه//وکآپ»، پیشراهاندازی و راهاندازی آن، ٢ ماه پس از عملیات نصب به پایان رسیده و در انتظ//ار تکمی//ل خط لوله دریای//ی درون میدانی از سکوی B٨١ به سکوی A٨١ بوده است.

س//کوی B٨١ پ//ارس جنوب//ی پ//س از ٢٦ روز کاری با ثب//ت رکوردی جدی//د در عملیات هوکآپ (یکپارچهسازی چاه با سکو و اتصاالت)، ٣ آبان امسال راهاندازی ش//ده بود. این س//کو با ت//الش متخصصان مجتم//ع کشتیس//ازی و صنای//ع فراس//احل ایران (ایزوایکو) در یارد صنعتی بندرعباس س//اخته ش//ده اس//ت. مجری فازه//ای ٧١ و ٨١ پارس جنوبی گفت: از زمان ش//روع راهاندازی مرحلهای این فازها تاکنون، حدود ٥/٢١میلیارد مترمکعب گاز، ٩/٥ میلیون بشکه میعان//ات گازی، ٠٦٢ هزار تن اتان و حدود ٠٠٣ هزار تن پروپان و بوتان تولید شده است. ٧٢مهر نیز سکوی B٧١ (دومین عرش//ه اقماری، آخرین سکوی فازهای ٧١ و ٨١ پ//ارس جنوبی) پس از عملیات س//اخت، در ی//ارد بندر عباس بارگیری و آم//اده انتقال به موقعیت فراساحل این فازها شد.

بویری افزود: این سکو آماده نصب شده اما اکن//ون منتظر ش//رایط مطلوب آب و هوایی برای قرار گرفتن روی جکت است. پیشبینی ش//ده است این س//کو تا اوایل اس//فند امس//ال با ظرفیت ٠٠٥ میلیون فوت مکعب به بهرهبرداری برسد. به گفته بویری، درحالحاض//ر روزانه ٠4 میلیون مترمکعب گاز در پاالیش//گاه فازهای ٧١ و ٨١ پارسجنوبی شیرینسازی و به شبکه سراسری ارسال میش//ود که از این میان ٠٣ میلی//ون مترمکعب از س//کوهای ٧١ و A٨١ و ح//دود ٢١ میلی//ون مترمکعب ه//م از فازهای ‪٧ ٦،‬ و ٨ دریافت میش//ود. همچنی//ن با نص//ب و راهاندازی س//کوی B٧١، پ//روژه فازه//ای ٧١ و ٨١ پ//ارس جنوبی بهط//ور کامل و با ظرفیت طراحی شده در مدار قرار میگیرد. ‹مصرف‹خانگی،‹نظ ‹مشکن‹نیروگا ‹هها ‹

مدیرعامل ش//رکت مادرتخصص//ی تولید نیروی برق حرارت//ی گفت: گاز تحویلی ب//ه نیروگاههای حرارتی به روزانه ٥٨ میلیون مترمکعب کاهش یافته اما تولید برق این نیروگاهها با سوخت جایگزین ادامه داشته و تاکنون مشکلی بهوجود نیامده است.

به گزارش گس//ترش صنعت، محس//ن طرزطلب در اینباره گفت: س//رمای ش//دید هوا در چند روز گذشته موجب افزایش مصرف گاز خانگی از سوی خانوارها شد ک//ه تامین س//وخت گاز برخی نیروگاههای کش//ور را با کاهش روبهرو کرد.

ب//ه گفته این مقام مس//ئول، س//وخت گاز تحویلی به نیروگاهه//ا از متوس//ط روزان//ه ٥٣١ ت//ا ٠4١ میلیون مترمکعب، به ٥٨ تا ٨٨ میلیون مترمکعب کاهش یافته و این کاهش بهویژه در نیروگاههای مناطق غربی و شمالی کش//ور و تا حدودی بخشهای مرکزی اثر داشته است. وی افزود: میزان ظرفیت تولید برق در کشور با وجود این کاهش، به دلیل باال بودن توان تولید نس//بت به مصرف، تاکنون مشکلی در تولید برق به وجود نیامده است.

طرزطلب خاطرنش//ان کرد: اینک همه نیروگاههای حرارتی کشور در مدار بهرهبرداری قرار دارند و به فعالیت خودادامهمیدهند.وییادآورشد:کاهشسوختگازی برای برخی نیروگاهها در تبری//ز، تهران، اصفهان، یزد و کرمان مشکلآفرین شده اس//ت که برخی از واحدهای آنها تعطیل ش//ده، اما در روند تامین انرژی هیچ مشکلی وج//ود ندارد. این مقام مس//ئول ممنوعیت اس//تفاده از س//وخت مازوت در نیروگاهها را خاطرنشان کرد و گفت: تالش شده تا فعالیت این نیروگاهها با استفاده از گازوئیل ب//ه عنوان س//وخت جایگزین تداوم یابد و ش//رکت ملی نف//ت در زمینه تامین گازوئیل با ش//رکت تولید نیروی برق حرارتی هماهنگی و همکاری کامل داش//ته است. مدیرعام//ل ش//رکت مادرتخصصی تولی//د نیروی برق حرارتی یادآور ش//د: نیروگاههای حرارتی جنوب کشور ازجمله رامین اهواز، بهبهان و ماهشهر مشکلی در تامین گاز مصرفی خود ندارند و تالش شده از ظرفیت آنها برای تامین و انتقال برق به سایر نقاط کشور استفاده شود. وی تصریح کرد: متوسط مصرف برق کشور در روزهای سرد گذش//ته به ٢٣ تا ٣٣ هزار مگاوات در ش//بانهروز رسید و ب//ا وجود ظرفیت ٠١ هزار مگاواتی تولید به عنوان رزرو، مشکلی در تامین برق مورد نیاز وجود ندارد. در روزهای گذش//ته سخنگوی ش//رکت ملی گاز ایران به ایرنا گفته بود: هنگام ورود موج جدید س//رما در کش//ور، قطعی و افت فشار در شبکه سراسری گاز در روزهای اخیر وجود نداش//ته، اما میزان مصرف گاز ٠٠١ میلیون مترمکعب افزایش یافته است. ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور تا پایان س//ال گذش//ته 4٧ هزار و ٠٥٣ مگاوات بود که از این میزان، بیش از ٥٨ درصد آن معادل ٠٦ هزار مگاوات از نیروگاههای حرارتی تامین میشود.

سوخت گاز تحویلی به نیروگاهها از متوسط روزانه ۵۳۱ تا ۰۴۱ میلیون مترمکعب، به ۵۸ تا ۸۸ میلیون مترمکعب کاهش یافته و این کاهش بهویژه در نیروگاههای مناطق غربی و شمالی کشور و تا حدودی بخشهای مرکزی اثر داشته است. اما تاکنون مشکلی در تولید برق به وجود

نیامده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.