سوخت‹کافی‹برای‹زمستان‹ذخیره‹شده‹است

معاون‹پخش‹فرآورد‹ههای‹نفتی:

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

نایبرییس هیاتمدیره و معاون شرکت پخش فرآورده//ای نفتی ایران گف//ت: انبارها و مخازن سوخت در استانها و ش//هرهای مختلف کشور برای تامین سوخت زمستانی ذخیره کافی دارند و در این زمینه نگرانی نداریم.

امی//ر وکی//لزاده در حاش//یه بهرهب//رداری از انباره//ای ذخی//ره فرآوردهه//ای نفتی ش//هید تندگویان در مجاورت پاالیشگاه شیراز به ایرنا گفت: ٢میلیارد و ٠٠٥میلیون لیت//ر نف//ت گاز، افزونبر یک میلی//ارد لیتر بنزین و افزونب//ر ٠٠٨میلیون لیتر نفت س//فید در مخازن کش//ور ذخیره ش//ده اس//ت که نیازهای روزانه مصرفکنندگان را تامین میکند.

وی با بیان اینکه وضعیت ذخیرهسازی در کشور مطلوب است، گفت: همه استانهای سردسیری شامل آذربایجانشرقی و غربی، اردبیل، قزوین، زنجان و کهگیلویه و بویراحمد و س//ایر اس//تانها از ذخیره کافی سوخت زمستانی بهرهمند هستند.

مدیر تامین و توزیع شرکت پخش فرآوردههای نفتی کشور نیز در اینباره توضیح داد: پاالیش//گاههای اس//تانهای هرمزگان، اصفهان، تهران، مرکزی، شیراز، تبریز و سایر پاالیشگاهها تامینکننده اصلی سوخت در کشور هستند و سوخت زمستانی ١٣ استان را تامین میکنند.

سیدمحمدرضا موسویخواه با بیان اینکه اگر یک استان دارای پاالیشگاه نباش//د اختاللی در تامین س//وخت زمس//تانی آن به وجود نمیآید، گفت: فرآوردههای تولیدی پاالیش//گاهها در هر اس//تان، ویژه یک استان نیست و از طرفی مخازن ذخیره فرآوردههای نفتی در کشور مانند ظرفهای مرتبط است و این فرآوردهها در سراسر کشور توزیع میشود.

وی اظهار کرد: همه اس//تانها پاالیش//گاه ندارند اما ما از شبکه گسترده توزیع ش//امل ٦١ه//زار نفتکش، ٢هزار و ٠٠٩ مخزن و ش//بکه خطوط لوله برای انتقال این فرآوردهها برخوردار هستیم.

مدیر تامین و توزیع ش//رکت پخش فرآوردههای نفتی کشور با بیان اینکه هماینک برای همه کالنش//هرها و تهران بنزین یورو4 تامین میشود، گفت: توزیع بنزین معمولی در کالنش//هرها متوقف ش//ده است، روزانه 4٢میلیون لیتر بنزین یورو4 و ٢٢میلیون لیتر نفت گاز یورو4 در کشور توزیع میشود.

موس//ویخواه افزود: با افتتاح پاالیش//گاه س//تاره خلیجفارس همه بنزین مصرفی در کش//ور به یورو4 تبدیل میش//ود و توزیع بنزین معمولی کاهش مییابد.

به گزارش گس//ترش صنعت، ط//رح انبارهای ذخی//ره فرآوردههای نفتی ش//هید تندگویان به ظرفیت ٥٦١میلیون لیتر با سرمایهگذاری ٥٥٣میلیارد ریال در مجاورت پاالیشگاه شیراز به بهرهبرداری رسید. با بهرهبرداری از این انبار نفت که عملیات اجرایی س//اخت آن س//ال ٦٨ آغاز شده بود، ظرفیت ذخیره فرآوردههای نفتی فارس به ٥٦٢میلیون لیتر افزایش یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.