تولید یک میلیارد مترمکعب گاز تا اواسط سال آینده

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مع//اون وزی//ر نفت با اش//اره به پیشرفت پروژه پارس جنوبی گفت: تا اواسط س//ال آینده یک میلیارد مترمکعب گاز تولید خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، عباس کاظمی، مدیرعامل ش//رکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهه//ای نفتی با بیان اینک//ه مجل//س در برنام//ه س//وم توس//عه وارد بحث اقتصادی انرژی شد، اظهار کرد: در آن زمان بحث س//وختهای جایگزین مطرح شد و وزارت نف//ت س//یانجی را وارد حمل و نقل کشور کرد.

وی ب//ا تاکی//د بر اینکه ایران در بح//ث گاز طبیعی منحصر به فرد است، افزود: زیرس//اخت هیچ کشوری مانند ایران در زمینه گاز طبیعی نیس//ت، زیرساختهای ایران در زمینه گاز طبیعی از روس//یه هم قویتر اس//ت، با توجه به توسعه پروژه پارس جنوبی تا اواس//ط س//ال آینده یک میلیارد مترمکعب گاز تولید خواهیم کرد، ش//بکههای ما قدرت جابهجایی یک میلیون مترمکعب گاز طبیع//ی را دارد. معاون وزیر نفت با بی//ان اینکه به طور تقریبی همه ش//هرهای کش//ور به گاز طبیعی وصل هستند، اظهار کرد: زاهدان از اردیبهش//ت س//ال آینده صاحب گاز میش//ود، ٣شهر چابه//ار، نهبن//دان و زابل گاز ندارند که گازرس//انی ب//ه زابل در حال انجام اس//ت. ٠٦درصد روس//تاهای کش//ور ب//ه گاز طبیعی وصل میش//وند. کاظمی با تاکید بر اینکه بهترین س//وخت مایع ه//م برای محیطزیس//ت آلودگی دارد، گف//ت: بهترین بنزین در مقایس//ه با گاز طبیع//ی نمره منفی میگیرد. با توجه به ش//بکه گسترده گازرسانی توصیه میشود سیانجی جایگزین شود. در تبصره ١١، ٢١و ٣١برنامه چهارم به س//یانجی توجه شد اما در برنامهه//ای ٥و٦کمتر مورد توجه قرار گرفت. کاظمی با تاکید بر اینکه سیانجی باید در مجلس پررنگتر دیده شود، اظهار کرد: زیرا سیانجی مزیتهای باالیی دارد. از آنجا که کالنشهرهای ما مانند کالنش//هرهای دنیا غیربندری هستند و جریان طبیعی باد در آنها وجود ندارد سیس//تم چرخش ه//وا ندارند و وارونگی هوا در آنه//ا رخ میدهد و باعث میش//ود که تجمیع کربن و آالینده گوگرد بیش//تر ش//ود. البته قبل از اینکه بنزین یورو 4 در اسفند 4٩ توزیع ش//ود بن//زن BPP٠٢ بود که پ//س از آن به ٣PPB کاهش پیدا ک//رد اما به دلیل موقعیت جغرافیایی تهران آلودگی هوا همچنان وجود دارد. وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ٠٢ میلیون مترمکعب گاز طبیعی توزیع میش//ود، گفت: اگر ٠٢ میلی//ون بنزین یورو ٥ توزیع میکردیم هزینه آن ٩ میلیارد دالر میش//د و عالوه بر آن ٠٠٥ میلیون تومان هزینه خوراک و ٠٠٥ میلی//ون تومان هزین//ه خط لوله فرآورده یعن//ی در مجموع ٠١ میلیارد دالر هزینه داشت. با توجه به اینکه زیرساختهای خوبی برای توزیع گاز طبیعی در کشور وجود دارد هزینه باالیی است.

عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.