سند همکاری جامع تهران و ایروان امضا شد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

وزی//ر نی//رو از امضای س//ند جامع هم//کاری در زمینههای مختلف بین ایران و ارمنس//تان و همچنین توافق ب//رای 4برابر ش//دن ظرفی//ت تبادل برق دو کش//ور در آینده نزدیک خبر داد. البت//ه این افزایش تبادل نیازمند زیرس//اختهایی بوده که وزارت نیرو از ماههای گذش//ته در ح//ال تکمیل آنها است.

به گزارش ایسنا، حمید چیتچیان در نشس//ت پایانی چهاردهمین اجالس کمیس//یون مش//ترک همکاریهای ایران و ارمنس//تان با اش//اره ب//ه اهمیت ویژه این اج//الس گفت: نظر ب//ه اینکه ای//ن اجالس در آس//تانه حضور رییسجمهوری در ارمنس//تان تشکیل شده اس//ت، بسیار قابل توجه اس//ت. وزیر نیرو با بی//ان اینکه در این اجالس توافقهایی ک//ه پیش از این بین دو طرف حاصل ش//ده ب//ود، مورد ارزیابی قرار گرفت و عالوهبر این زمینههای جدید همکاری شمرده شد، اظه//ار کرد: همکاریها در زمینه ان//رژی درباره تبادل برق، گاز طبیعی، مس//ائل زیس//تمحیطی، رودخانه ارس، همکاریهای بانک//ی، بیمه، ایجاد منطقه آزاد در خاک ارمنس//تان گس//ترش موارد اداری و تجاری مورد توجه قرار گرفت. وی یکی از مسائل صحبت ش//ده در این اجالسها را مسئله کریدورهای شمال به جنوب اع//م از کریدورهای انتقال ب//رق و حملونقل جادهای و ریلی عنوان کرد و در اینباره گفت: در زمینه انتقال برق از طرف ارمنستان به گرجس//تان و روسیه، صحبتهای مفیدی به میان آمد و باید گفت که بهطور عمده زمینههای متعدد همکاری بین دو کش//ور وجود دارد. چیتچیان با اشاره به ظرفیتهای تبادل برق بین ایران و ارمنس//تان افزود: در حال حاضر این ظرفیت از طریق دو خط انتقال ٠٠٣ مگاوات اس//ت که با س//رمایهگذاری ایران قرار ش//ده یک خط انتقال جدید در ارمنستان ایجاد شود که در شرایط فعلی در حال احداث است. وزیر نیرو با بیان اینکه از طری//ق این خ//ط انتقال، انتقال برق به ه//زار و ٠٠٢ مگاوات افزایش مییابد، گفت: این مسئله به این معناست که میتوان به این وس//یله ظرفیت انتقال برق را 4 برابر افزایش داد. وی افزود: عالوهبر این موضوع، در زمینه گازرس//انی به دو شهر ارمنستان در ش//رکت ملی گاز صحبتهایی به میان آمده است. همچنین امیدواریم در آینده توربینهای بادی ایران در ارمنس//تان مورد استفاده قرار بگیرد.

حمید چیتچیان

وزیر نیرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.