تاسیسات ذخیرهسازی میعانات گازی پارس جنوبی وارد مدار شد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

پروژه احداث تاسیس//ات ذخیرهس//ازی میعانات گازی شامل ٨ مخزن بهصورت سقف شناور و با ظرفیت ذخیره ٠٠٥ه//زار بش//که میعانات ب//رای هر مخ//زن، دو مخزن آب آتشنش//انی هری//ک به ظرفیت ٠۲ه//زار مترمکعب، ،substation ایس//تگاههای پمپ//اژ، مرک//ز کنت//رل، 4 سیس//تم میترینگ میعانات، واحد تصویه پس//اب و واحد آتشنش//انی اس//ت. با بهرهبرداری از این پ//روژه، تمامی میعان//ات گازی فازه//ای گازی مس//تقر در منطقه پارس یک پ//س از ذخیرهس//ازی و اندازهگیری ب//رای صادرات ازطریق خطوط لوله برای مصرفکنندگان داخلی و گوی )SPM(روان//ش با ظرفیت ٠٠٦هزار بشکه در روز ارسال خواهد شد.

میعان//ات گازی این مخازن روزانه ب//ه میزان ٠٦۳هزار بشکه به پاالیشگاه ستاره خلیجفارس، ٠۲۱هزار بشکه به پاالیشگاه پارس شیراز و ٠۲۱هزار بشکه نیز به پتروشیمی نوری ارس//ال خواهد ش//د. همچنین با احداث پاالیشگاه سیراف و پاالیش//گاه میعانات گازی فرزانگان فارس نیکو، خوراک مورد نیاز این پاالیش//گاهها نیز ازطریق این مرکز ذخیرهسازی تامین خواهد شد.

ریی//س پ//روژه اح//داث تاسیس//ات ذخیرهس//ازی و اندازهگیری میعان//ات گازی از تکمیل EPC۳ این پروژه شامل س//اخت 4 مخزن ذخیرهس//ازی میعانات گازی با ظرفیت ۲ میلیون بشکه خبر داد.

به گزارش گس//ترش صنعت امیرمنص//ور حقوردی با بیان اینکه این پروژه در قالب ۳ طرح EPC۲،EPC۱ و EPC۳ به مرحله اجرا درآمده است عنوان کرد: در بخش EPC۱ تاسیس//ات پشتیبانی، پایپینگ، برق و ابزار دقیق و در EPC۲ و EPC۳ نیز به تفکیک ساخت 4 مخزن ذخیرهس//ازی میعانات گازی و یک مخزن آب آتشنشانی طراحی و تعریف شده است.

وی با اش//اره به دریافت تجهی//زات مورد نیاز در اجرای EPC۱ ش//امل تمامی اتصاالت، لولهها و )FLANGE( گفت: اق//ام پایپینگ هم تا پایان هفته جاری وارد محل پروژه ش//ده و عملیات لولهکش//ی این بخش از اوایل دی آغاز میشود.

به گفته رییس پروژه احداث تاسیس//ات ذخیرهس//ازی و اندازهگی//ری میعان//ات گازی س//هم EPC۱ از کل پروژه ۷/٠٦درصد بوده ک//ه تاکنون در اجرای این بخش ٦4درص//د پیش//رفت داش//ته و ۲۲درص//د آن مربوط به فعالیتهای پیمانکار جدید این بخش است.

وی در مجموع پیش//رفت هر سه EPC را 4/٥٥درصد عنوان کرد.

حقوردی به گش//ایش ایجاد شده در تامین منابع مالی این پروژه اش//اره ک//رد و اف//زود: درحالحاضر ۷٦درصد از مجم//وع کاالهای م//ورد نیاز خریداری ش//ده و حدود ۳۳درصد باقیمانده هم در مرحله سفارشگذاری و خرید است.

ریی//س پ//روژه اح//داث تاسیس//ات ذخیرهس//ازی و اندازهگی//ری میعانات گازی با اش//اره به اینکه پیش//رفت فیزیکی EPC۳ این پروژه به ٠٠۱درصد رس//یده، گفت: این بخش شامل 4 مخزن ذخیرهسازی است که عملیات ساخت و رفع پانچ آنها از سوی شرکت ماشینسازی اراک به پایان رسیده و در شرایط تحویل موقت قرار دارد.

به گفته حقوردی ب//ا اتمام ۱CPE، بهرهبرداری از فاز نخست تاسیس//ات ذخیرهس//ازی و اندازهگیری میعانات گازی با ظرفیت ذخیرهس//ازی ۲میلیون بش//که میعانات گازی تا اواخر خرداد سال آینده آغاز میشود.

ریی//س پ//روژه اح//داث تاسیس//ات ذخیرهس//ازی و اندازهگی//ری میعان//ات گازی درب//اره EPC۲ این پروژه گف//ت: دو مخزن با ظرفیت ذخیرهس//ازی ی//ک میلیون بشکه میعانات گازی ساخته شده و با توجه به برنامههای کارفرما برای از س//رگیری فعالیتها در این بخش، انتظار میرود EPC۲ ه//م در قالب فاز دوم اجرای این طرح با ظرفیت ذخیرهس//ازی ۲ میلیون بشکه میعانات گازی و با اندکی تاخیر نسبت به فاز اول به بهرهبرداری برسد.

ریی//س پ//روژه اح//داث تاسیس//ات ذخیرهس//ازی و اندازهگیری میعانات گازی با اش//اره ب//ه اینکه این پروژه از اهمی//ت ویژهای برخوردار بوده و پروژهای اس//تراتژیک است، یادآور شد: در صورت ایجاد موانع احتمالی در مسیر ص//ادرات میعان//ات گازی در آینده با بهرهب//رداری از این مخازن عاوه بر انتقال هیدروکربورهای گازی این منطقه به پاالیشگاههای کش//ور در چرخه تولیدات فرآوردههای باارزش مانند تولید بنزین س//وپر وقف//های پیش نخواهد آمد. همچنین در روند تولید گاز از فازهای پاالیش//گاهی پارس جنوبی وقفهای ایجاد نخواهد شد و تمامی میعانات تولید ش//ده این فازها در این مخازن نگهداری و در زمان مناسب مصرف یا صادر میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.