طرح‌توسعه‌پتروشیمی‌تخت‌جمشید‌عملیاتی‌شد‌

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

عملی//ات اجرایی طرح توس//عه واح//د پیبیآر شرکت پتروش//یمی تخت جمشید واقع در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروش//یمی بندرماهشهر سهش//نبه با حضور مس//ئوالن منطقه پتروشیمی آغاز شد.

ب//ه گ//زارش ایرن//ا، مدیرعام//ل منطق//ه ویژه اقتصادی پتروش//یمی بندر ماهشهر در این آیین ب//ا تاکید بر لزوم توس//عه زنجی//ره ارزش و حذف خامفروش//ی نفت گفت: پتروش//یمی ب//ه عنوان صنعت ارزشآفرین کش//ور ب//ا کمک متخصصان خود در این عرصه فعالیت میکند.

سیدامید شهیدینیا صنایع تکمیلی پتروشیمی را عامل موثر توس//عه اش//تغالزایی و ارزش افزوده کاال دانس//ت و درباره واحدی که عملیات اجرایی آن آغاز شد، گفت: عملیات اجرایی واحد پیبیآر پتروشیمی تخت جمشید با ظرفیت تولید ٥۳هزار تن محصول در س//ال و س//رمایهگذاری ۲هزار و ٠4٥ میلیارد ریال آغاز شده است.

وی ادام//ه داد: این طرح در دوره س//اخت برای ٠٠۷ نف//ر و در مرحله بهرهبرداری برای ٠٠۲ نفر اشتغالزایی دارد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر گفت: تولیدات این واحد ب//رای تامین م//واد اولیه صنایع الستیکس//ازی مورد اس//تفاده قرار میگیرد. ش//رکت پتروشیمی تخت جمش//ید در سایت ۲ منطقه ویژه اقتصادی پتروش//یمی واقع اس//ت که پیش از ای//ن در فاز نخس//ت ٠٥ هزار ت//ن تولید، ش//امل اسبیآر و پیبیآر را در چرخه تولید داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.