آینده‌روشنی‌برای‌صنعت‌نفت‌کشور‌پیش‌بینی‌م‌یشود

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

سخنگوی دولت گفت: هماکنون تولید و فروش نفت ما نس//بت به گذش//ته افزایش یافته و حقوق ایران نیز در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) تثبیت شده اس//ت، از اینرو آینده روش//نی برای این صنعت پیشبینی میشود.

محمدباق//ر نوبخ//ت، س//خنگوی دولت ب//ه موضوع افزایش تولید و صادرات نفت ایران اشاره کرد و گفت: ما در گذش//ته روزانه بیش از یک میلیون بش//که نفت نمیتوانس//تیم صادر کنیم اما هماکنون فروش نفت ما به بیش از ٥/۲ میلیون بشکه در روز رسیده است. وی افزود: میانگین قیمت فروش نفت خام ایران هماکنون ٠4 دالر برای هر بش//که اس//ت، همچنین در نشست اخیر س//ازمان کش//ورهای صادرکننده نف//ت (اوپک) حق//وق ایران تثبی//ت و موانع پی//ش روی ما برطرف ش//د، از اینرو آینده روش//نی برای صنعت نفت ایران پیشبینی میشود.

نوبخ//ت در ادامه به موضوع باب//ک زنجانی، بدهکار بزرگ نفتی اش//اره و تصریح کرد: دولت این موضوع را پیگیری میکند و مدارک و مس//تندات خود را به قوه قضاییه ارس//ال کرده، در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این موضوع پیگیری شده است، هماکنون م//ا منتظر نظر قوه قضاییه درباره این پرونده هس//تیم هرچند تا به حال پولی عاید ما نش//ده اس//ت. نوبخت با بیان اینکه دولت از ابتدای س//ال برای افزایش تولید و رش//د اقتصادی و اش//تغال ۲ برنامه را دنبال میکند گف//ت: فعال ک//ردن واحدهای تولیدی نیم//ه فعال و تزری//ق اعتبارهای مالی برای طرحه//ای عمرانی جزو برنامههایی است که ازسوی دولت دنبال میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.