۰۲‹دوره‹آموزشی‹برای‹۰۰۷‹نفر

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی از برگزاری دورههای آموزشی «اچاسایای» برای واحدهای صنعتی خبر داد.

به گ//زارش گس//ترش صنعت ب//ه نق//ل از روابطعمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی خراس//ان رضوی، مسعود مهدیزادهمقدم گفت: از ابتدای س//ال تاکنون ۰۲عنوان دوره آموزش//ی برای بیش از ۰۰۷ نفر از ش//اغالن واحدهای صنعتی با موضوعات مرتبط «اچاسایای» برگزار شده است.

وی افزود: دورههای آموزش//ی در حوزههای محیطزیست، سالمت ش//غلی و محی//ط کار، ذخی//ره ان//رژی و صنایع انرژیب//ر و ایمنی و بهداشت برگزار شده است.

ریی//س هیاتمدی//ره و مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراس//ان رضوی اظهارکرد: در این دورههای آموزش//ی سرفصلهای مختلفی از قبیل آشنایی با برنامه و روشهای حفاظت تنفسی، اصول انتخ//اب و مبانی تدوی//ن زمانبندی، معرفی نرماف//زار، موارد ویژه و اجرای سیستم «اچاسایای» ارائه شد.

مهدیزادهمقدم تاکیدکرد: این دورههای آموزشی به منظور آشنایی با حوادث مختلف و اثرات ناشی از آن و همچنین آشنایی بیشتر برای پرسنل واحدهای صنعتی و تولیدی برگزار شد.

رییس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: برای رس//یدن به توسعه صنعتی باید بهصورت علمی و عملی به واحدهای صنعتی و تولیدی آموزش و مشاوره دهیم، آموزش نیروهای انس//انی یک//ی از مهمترین عاملهای پیش//رفت در صنایع است.

مهدیزادهمقدم با توجه به سیاستهای حمایتی سازمان خاطرنشان ک//رد: باید ب//ه واحدهای صنعتی و تولیدی راهکارهای مناس//ب ارائه دهیم ت//ا در بحث آموزش به نیروهای خود ج//دی و کاربردی عمل کنند تا شاهد رونق اقتصادی بیش از پیش در صنعت استان باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.