اتصال‹ناحیه‹صنعتی‹پشتکوه‹به‹شبکه‹گاز‹سراسری‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی یزد از اتصال ناحیه صنعتی پشتکوه در شهرستان تفت به شبکه گاز سراسری خبر داد. به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان یزد، سیدمسعود عظیمی با اعالم این خبر گفت: اجرای طرح ش//بکه توزیع گاز این ناحیه صنعتی در حدود ۶ ماه به اتمام رس//ید که با همکاری ارزنده ش//رکت گاز اس//تان امروز به شبکه گاز طبیعی متص//ل ش//د. وی اف//زود: این طرح ب//ا اجرای خط لول//ه به طول ۲ کیلومت//ر و با صرف هزینهای افزون بر ۲ میلیارد و ۰۰۲ میلیون ریال به اتمام رس//ید که با بهرهبرداری از آن واحدهای صنعتی مس//تقر در ای//ن ناحیه صنعتی از نعمت گاز طبیعی بهرهمند ش//دند. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی یزد گفت: پیش از این نیز ۹1شهرک و ناحیه صنعتی اس//تان یزد به ش//بکه سراسری گاز متصل شده است. گفتنی اس//ت، درحالحاضر ۹ واحد صنعتی در این ناحیه صنعتی با اشتغالزایی ۰۶ نفر به بهرهبرداری رسیده و این ناحیه در فاصله ۰11 کیلومتری مرکز استان یزد قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.