بازدید فرماندار بابلسر از 3 تولیدی در «میرود»

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

فرماندار بابلس//ر گف//ت: مهمترین دغدغ//ه تولیدکنندگان، س//رمایه در گردش اس//ت که با اج//رای طرح رون//ق تولید، متقاضیان با ثبتنام در س//امانه بهینیاب میتوانند از مزایای این طرح بهرهمند شوند.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران، علی اسد در بازدید از ۳ واحد تولیدی در ناحی//ه صنعتی «میرود» اظهار کرد: اس//تفاده از ظرفی//ت تولید داخلی موجب رونق بخش تولید در اس//تان و کشور خواهد شد.

همچنین کام//ران علیپور، معاون صنایع کوچک ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی مازن//دران در این بازدید گف//ت: ارائه تس//هیالت مورد نی//از و بازاریابی مناس//ب واحدهای تولیدی موجب تقویت بخش تولید خواهد شد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: با رونق بخش تولید ش//اهد اشتغال پایدار در واحدهای تولی//دی اس//تان خواهیم ب//ود. علیپور تصریح ک//رد: ناحیه صنعتی «میرود» بابلس//ر تنها ناحی//ه صنعتی - تخصصی در استان بوده که در زمینه تولیدات شیالتی فعالیت میکند.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی مازندران و فرماندار بابلسر در این بازدید، از واحدهای تولیدی نوشدارو دریا تولیدکننده روغن ماهی، تالجی تولیدکننده کنس//رو تن ماهی و خزر ش//مال تولیدکننده پودر ماهی در ناحیه صنعتی «میرود» بازدید کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.