برگزاری دوره آموزش تخصصی ترخیص کاال

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی فارس، دوره آموزش تخصصی ترخیص کاال در شیراز برگزار شد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس، در این دوره آموزشی که به مدت دو روز در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ش//یراز برگزار شد ۰۷ نفر از فعاالن صنعتی و اقتصادی استان فارس حضور داشتند.

چگونگی ثبت و س//فارش کاال برای واردات و ارس//ال از راه دور، کد تعرفه و کتاب مقررات صادرات واردات س//ال ۵۹۳1، ش//ناخت کاالهایی که برای واردات ب//ه مجوزهای خاص نیاز دارند به همراه معرفی س//ازمانهای ارائهدهنده مجوز واردات، آش//نایی با تاریخچه گمرک، تخلفات گمرکی وکمسیونهای مربوطه، قاچاق کاال و مباحث وابس//ته، آشنایی با قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی، آشنایی با آزمون حقالعمل کاری، آش//نایی ب//ا ارکان گمرک و قانون امور گمرک//ی و آیین نامه اجرایی، آش//نایی با مفاهیم صادرات و واردات موقت و فرآیند ترخی//ص کاالی صادراتی و وارداتی از مهمترین مباحث طرح شده در این دوره آموزشی بود.

گفتنی اس//ت، به ش//رکتکنندگان در این دوره گواهینامه پایان دوره اعطا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.