برگزاری سمینار تکنیکهای نوین مذاکره در قزوین

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

س//مینار زبان ب//دن، تکنیکهای نوین مذاک//ره با رویکرد مذاک//رات تج//اری با ه//دف آش//نایی مدیران، کارشناس//ان واحدهای صنعتی تولیدی و بنگاههای تجاری با نحوه بازاریابی و فروش محصول ازسوی کانون تبلیغاتی «مهآبی» برگزار شد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت ش//هرکهای صنعتی استان قزوین، این س//مینار در راستای اج//رای آموزشهای مهارتی ب//رای بهب//ود وضعیت آموزش مدیران و کارشناس//ان در ح//وزه بازاریابی که موجب افزایش بهرهوری، افزایش کارایی و اثربخش//ی و موفقیت در مذاکرات برای فروش محصول و کاال تولید ش//ده موثر اس//ت، تشکیل شد.

این س//مینار با حض//ور ۰۰4 نفر از مدیران، کارشناس//ان واحدهای صنعتی و تولیدی مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی با مدرس//ی دکتر میاندوآبی مشاور ارشد مدیریت در سالن ش//هید رجایی دانشگاه تربیت معلم قزوین برگزار شده بود.

در ای//ن دوره آموزش//ی ۰۲ نف//ر از معاون//ان، مدی//ران و کارشناسان ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان قزوین نیز شرکت کرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.