پرداخت 120 میلیارد ریال تسهیالت به واحدهای صنعتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۰۲1 میلیارد ریال تسهیالت طرح رونق تولید به ۳1 واحد مستقر در شهرک صنعتی مصطفی خمینی ساری پرداخت شد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابطعمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، س//یدمصطفی موسوی گفت: پرداخت تس//هیالت ب//ا رویکرد سیاس//تهای کل//ی اقتصاد مقاومت//ی بوده که با حمایت بانکها مبلغ ۰۲1 میلیارد ریال به ۳1 طرح تولیدی و صنعتی که در سامانه بهینیاب ثبتنام کردهاند، پرداختشده است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازندران افزود: با توجه به دغدغه تولیدکنندگان در تامین س//رمایه در گردش، پرداخت تس//هیالت طرح رونق موجب تقویت و رونق تولید و اشتغال پایدار در سطح شهرستان و استان خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.