برگزاری‹شورای‹راهبری‹خوشه‹پالستیک‹در‹البرز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ششمین جلسه ش//ورای راهبری توسعه خوشه پالستیک استان الب//رز با حضور حداکثری اعضای ش//ورای راهبری، عامل توس//عه خوشه پالس//تیک و نمایندگان نهادهای پشتیبان در محل شرکت برگزار شد.

به گزارش گس//ترش صنعت ب//ه نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی البرز، جهانگیر شاهمرادی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان البرز گفت: توسعه خوشه پالستیک و ایجاد خوش//ههای دیگر صنعتی در س//ال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل یکی از محورهای اصلی و توسعه این شرکت است.

ش//اهمرادی در زمینه بعضی از اقدام//ات معاونت صنایع کوچک شرکت در راستای توسعه خوش//ههای صنعتی و همچنین توسعه خوش//ه پالستیک و اقدامات انجام ش//ده در سال 5۹ گفت: از این جمله میتوان به فرآیند توس//عه خوش//ه پالس//تیک استان البرز، تشکیل ش//رکت تعاونی تامین نیاز صنایع پاییندستی پتروشیمی استان البرز با هدف تسهیل در تامین مواد اولیه صنایع پالستیک، تش//کیل کنسرس//یوم صادراتی خوشه پالس//تیک با هدف توسعه صادرات محصوالت خوش//ه پالس//تیک و همچنین ش//روع پروژه توسعه نظام پیمانکاری فرعی در استان اشاره کرد.

در ادامه، عامل توس//عه خوشه پالس//تیک استان ضمن تشکر از راهنماییه//ا و حمایتهای مادی و معنوی ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی از برنامهه//ای توس//عه خوش//ه پالس//تیک، به تش//ریح فعالیتهای مندرج در سند برنامه عمل سال دوم، میزان پیشرفت فیزیکی فعالیتها، نتیجه اقدامات و برنامههای سال آینده پرداخت.

‹تقویت‹ارتباط‹صنعت‹و‹دانشگاه‹ ‹

همچنین در راس//تای سیاس//تهای س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و در زمینه ایجاد و تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه برای شناسایی و رفع نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی جلسهای در محل شرکت شهرکهای صنعتی البرز برگزار شد.

ش//اهمرادی در ای//ن زمین//ه گفت: این نشس//ت که ب//ا حضور همکاران معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز، نماینده دانش//گاه آزاد اسالمی واحد کرج و همچنین مدیران یکی از واحدهای صنعتی که در محل شرکت شهرکهای صنعتی برگزار ش//د درباره رفع نیازهای فناوران//ه واحدهای صنعتی تبادل نظر کردند.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان البرز با تشریح اهمیت موضوع ارتباط صنایع و دانش//گاههای اس//تان و همچنین ل//زوم حل نیازه//ای فناورانه واحدهای صنعتی خواس//تار پیگیری جدی و مستمر در این زمینه شد.

وی گفت: یکی از مهمترین راههای برونرفت از مش//کالت و رفع عارضههای صنعت استفاده از ظرفیت دانشگاهها است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.