تمدید بخشودگی جرایم دیرکرد بدهی معوق صنایع

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی خراس//ان رضوی از تمدید دس//تورالعمل بخشودگی جرایم دیرکرد بدهیهای معوق واحدهای صنعتی مس//تقر در شهرکها و نواحی صنعتی این استان تا پایان سالجاری خبرداد.

به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از خراسان رضوی، مس//عود مهدیزادهمق//دم اظهار کرد: این دس//تورالعمل از سوی س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران بهمنظور حمایت و رفع موانع تولید، ایجاد انگیزه و افزایش س//رمایهگذار، رونق تولید و اشتغالزایی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی اجرا میشود.

مهدیزادهمقدم افزود: این مش//وق ب//ه منظور حمایت از واحده//ای صنعت//ی و تولی//دی دارای ق//رارداد ح//ق بهرهبرداری از زمین، اعیانی و تاسیس//ات، در شهرکها و نواحی صنعتی اعم از صنعتی، بنگاههای خدمات عمومی، واحدهای فناوری و کس//بوکار و واحدهای کارگاهی که مشمول پرداخت تعدیل بدهی معوق بوده و تاکنون موفق به پرداخت مبالغ اعم از اصل بدهی و تعدیل معوق نشده، قابل اجراست.

ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل ش//هرکهای صنعتی اس//تان خراس//ان رض//وی تصریح ک//رد: براس//اس این دس//تورالعمل، طرفهای قراردادی که به پرداخت اسناد تعهدی معوق خود از زمان ابالغ این دس//تورالعمل اقدام کنند و تاکنون از بخش//ودگی تعدیل اسناد تعهدی معوق اس//تفاده نکردهان//د، مش//مول تخفیفه//ای اعطایی این دستورالعمل میشوند.

مهدیزادهمقدم گفت: واحدهای تولیدی بهرهبردار، که دارای پایان کار یا در مرحله نصب ماشینآالت هستند در صورت پرداخت 05درصد اصل بدهی، مشمول 56درصد بخش//ودگی جرای//م دیرک//رد خواهن//د ش//د و چنانچه 001درصد مبلغ اصل بدهی تولیدی و صنعتی را پرداخت کنند تا 08درصد جرایم تاخیر آنها بخشوده میشود.

ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل ش//هرکهای صنعتی اس//تان خراس//ان رضوی گفت: واحدهای صنعتی که در مرحله فونداس//یون و نصب س//وله باش//ند مش//مول این مشوقها خواهند شد.

مهدیزادهمقدم عنوان کرد: چنانچه برنامه ساختوساز ای//ن واحده//ا ب//ا برنام//ه زمانبن//دی مصوب ش//ده در هیاتمدیره ش//رکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی مطابقت داش//ته باش//د، در ص//ورت پرداخ//ت 53درصد اصل بدهی، ش//امل 05درصد بخش//ودگی جرایم دیرکرد میشوند.

مهدیزادهمق//دم تاکی//د ک//رد: واحدهای مس//تقر در ش//هرکها و نواحی صنعتی اس//تان تا 15 اسفند امسال میتوانن//د از دس//تورالعمل اعطای مش//وقهای ویژه در جهت رونق بخش تولید و صنعت استفاده کنند.

وی اظه//ار امیدواری ک//رد که با اعمال این مش//وقها شاهد تسریع در بهرهبرداری از واحدهای در حال ساخت، راهان//دازی واحده//ای غیرفعال و افزای//ش ظرفیت تولید واحدهایی نیمهفعال باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.