زنان صنعتگر پرچمدار تحقق اقتصاد مقاومتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در جلس//ه مشترک با بانوان صنعتگر مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی اس//تان گفت: زنان صنعتگر و کارآفرین پرچمدار تحقق اقتصاد مقاومتی هستند.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی خراسانش//مالی، سیاوش وح//دت گف//ت: نقشآفرینی زن//ان در اقتص//اد مقاومتی بسیار موثر است چراکه زنان در زمینه مدیریت درآمدها، هزینهکردها، مدیریت و هماهنگی با نحوه توزیع و تامین س//بد خانوار، مهمتر از همه فرهنگ اس//تفاده از امکانات موجود، نقش مهمی ایفا میکنند.

وی افزود: ما انتظار داریم شما بانوان صنعتگر مشکالت کمت//ری در برنامهریزی و اجرا نس//بت به مردان داش//ته باشید چرا که حتی فکر و سمت و سو و جهتدهی افکار مردان را نیز در این زمینه، زنان عهدهدار هستند.

س//یاوش وحدت به مش//کالت بانوان در جامعه اشاره و تاکید کرد: ش//کی نیست، ش//ما زنانی که در عرصههای اقتص//ادی فعالی//ت میکنید با س//ایر زنانی ک//ه در این موقعیت نیستند، متفاوت هستید.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی نقش تصمیمسازی صنعتگران به منظور حمایت از صنایع کوچک را مهم دانست.

وح//دت ادامه داد: حمای//ت از صنایع کوچ//ک، جز با هم//کاری و همفکری بخ//ش دولتی و خصوصی میس//ر نیست.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خواستار حضور پررنگتر بانوان صنعتگر اس//تان شد و افزود: حضور شما در هیاتمدیره شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی الزامی است.

وی گف//ت: حمای//ت از بان//وان صنعتگ//ر در اولوی//ت فعالیتهای این شرکت قرار دارد.

وح//دت به اس//تفاده صنعتگ//ران از خدم//ات حمایتی شرکت شهرکهای صنعتی در قالب آموزشهای حضوری و مج//ازی، تورهای صنعت//ی، حضور در نمایش//گاههای داخلی و خارجی ...و نیز تاکید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.