واسپاری‹خدمات‹در‹شهرک‹صنعتی‹قرچک‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

فرماندار قرچک گفت: با توجه به جمعیت جنوب استان تهران و بیکاری موجود در این مناطق، س//رانه بیکاری با گس//ترش شهرک صنعتی قرچک کاهش مییابد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی تهران، مس//عود مرسلپور گفت: به دلیل افزایش متقاضیان صنوف مختلف برای اس//تقرار در شهرک صنعتی قرچک، بهدنبال اجرای فاز دوم و الحاق زمین به این شهرک هستیم.

وی افزود: ش//هرک صنعتی قرچک در بین ش//هرکهای صنعتی استان تهران برای صنف آجیل و خش//کبار تهران انتخاب شد؛ چراکه این شهرک از موقعیت خوب، تعامل س//ازنده مس//ئوالن منطقه و زیرساختهای الزم برخوردار است.

فرماندار قرچک با بیان اینکه س//رمایهگذاران مختلف داخلی و خارجی از این شهرک اس//تقبال کردهاند، یادآور شد: سرمایهگذاران برای ایجاد پایانه صادراتی در شهرک صنعتی قرچک اعالم آمادگی کردهاند.

مرس//لپور از اجرای طرحهای جدید برای تس//هیل دسترسی به شهرک صنعتی و تامین زیرس//اختها و امکانات الزم خبر داد و از سازمان برنامه و بودجه خواست نگاه مثبت به این شهرک داشته باشد تا این شهرک بتواند سرمایههای قابل قبولی برای کشور خلق کند.

وی همچنین خواس//تار شد که حوزه خدمات شهرک صنعتی قرچک به مجموعههای مختلف سپرده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.