افزایش بودجه سیاستهای ابالغی رهبرمعظمانقالب درفناوری

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

بودجه سیاس//تهای کلی علم و فن//اوری ابالغی رهبر معظ//م انقالب در الیحه بودجه س//ال 96 ب//ه میزان 90 هزار میلیارد ریال اعتبار دیده شده است که باید از سوی سازمان مدیریت میان دستگاههای مربوط توزیع شود.

به گزارش مه//ر، دولت در الیحه بودجه س//ال 96 نیز موضوع اجرای بند 8-۲ سیاس//تهای کلی علم و فناوری ابالغ//ی رهبر معظم انقالب را برای دومین س//ال متوالی مدنظر قرار داده است و این بار نیز ردیف جداگانهای برای آن در نظر گرفته است.

در بودجه س//ال 95 میزان بودجه اجرای سیاستهای کل//ی علم و فن//اوری 70 هزار میلیارد ری//ال بود که این می//زان در الیحه بودج//ه 96 به 90 ه//زار میلیارد ریال افزایش یافت.

بودجه این بخش در 73 ردیف در الیحه دیده ش//ده و در بند 74 تاکید ش//ده که افزایش اعتبارات دستگاههای پژوهش//ی و فناوری در 00۲ ردیف آمده که این افزایش اعتبار به منظور پیشتازی در عرصههای علم و فناوری به رقمهای جدول 7 قانون اضافه میشود.

در این بخش به منظور فعالیتهای علمی و پژوهش//ی شاخص و پیش//رو دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی و پژوهش//ی کشور برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 8 هزار و 0۲6 میلیارد ریال، برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش//کی ۲ هزار و 96 میلیارد ریال و برای وزارت جهاد کشاورزی ۲ هزار و 64 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است.

در این بخش به منظ//ور حمایت از فعالیتهای علمی، پژوهش//ی و فناوری پروژههای اقتصاد مقاومتی 7 هزار و 160 میلیارد ریال بودجه دیده شده است.

اعتبار بودجه وزارت عل//وم در بخش بروزآوری منابع و تجهیزات پژوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری و طرحهای کالن ملی و وزارت بهداشت در بخش بروزآوری مناب//ع و تجهی//زات پژوهش//ی به ترتیب 8 ه//زار و 600 میلیارد ریال و یک هزار و 0۲9 میلیارد ریال است.

بودجه حمای//ت از تولید دانشبنی//ان، طرحهای کالن و س//تادهای راهبری در حوزه معاون//ت علمی و فناوری رییسجمهور در ای//ن بخش 7 هزار و 00۲ میلیارد ریال است.

همچنی//ن در این بخش ب//رای پرداخت تعهدات معوقه بینالمللی مراکز پژوهش//ی و فناوری کشور بودجه 450 میلیارد ریالی در نظر گرفته شده است.

در الیحه بودجه س//ال 96 و در ج//دول علم و فناوری سیاس//تهای کلی نظ//ام برای اج//رای طرحهای مربوط ب//ه تولید 15 نوع داروی درمان س//رطان، اماس و دیابت، طرحه//ای پژوهش//گاه روی//ان، پژوهش//کده فناوریهای نوین ابن س//ینا و پژوهشگاه ش//یمی و مهندسی شیمی مش//مول دریاف//ت اعتباری مع//ادل 300 میلی//ارد ریال شدهاند.

ب//رای فعالیته//ای پژوهش//ی مرتبط ب//ا آلودگی هوا 00۲ میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته ش//ده اس//ت. از جمله بخشهای م//ورد توجه در این بخش، بودجه 300 میلی//ارد ریالی برای اجرای مصوب//ات حمایت از نخبگان است. همچنی//ن در این بخش کمک ب//ه افزایش توان علمی دانش//گاهها و واحده//ای پژوهش//ی دارای کیفی//ت برتر - موض//وع پروژههای اقتصاد مقاومت//ی یک هزار و 950 میلیارد ریال اعتبار بودجه و کمک به افزایش توان علمی دانش//گاهها و واحدهای پژوهش//ی مناطق کمتر توس//عه یافته یک هزار و 100 میلیارد ریال اعتبار بودجه دریافت میکنند.

در ای//ن بخش برای کم//ک به تکمی//ل فضاهای نیمه تمام پژوهش//ی و فناوری 3 وزارتخانه علوم، بهداش//ت و جهاد کش//اورزی ب//ه ترتیب 3 هزار میلی//ارد ریال، 618 میلی//ارد ری//ال و ۲4 میلیارد ری//ال بودجه دیده ش//ده است.

از ردیفه//ای قاب//ل توج//ه در این بخ//ش اختصاص بودج//ه ب//ه فعالیتهای مرب//وط به ترویج علم، س//اخت فیل//م و ارتباط//ات علمی ب//ه زبان س//اده، تقویت ذخایر ت//وارث ژنتیک و بانکه//ای ژن ملی کش//ور، حمایت از توس//عه مهندسی ژنتیک و انجام مطالعات و پژوهشهای استانداردس//ازی و تجاریس//ازی محص//والت تراریخته است.

برای بهرهبرداری از نخس//تین شناور پژوهشی اقیانوس پیمای کشور نیز 100 میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته ش//د. همچنین برای دو طرح مهم حمایت از ایجاد رصد خانه ملی و حمایت از طرح چشمه نور ایران در پژوهشگاه دانشه//ای بنیادی در مجموع یک ه//زار و 00۲ میلیارد ریال بودجه اختصاص یافت.

حمای//ت از جذب دانش//جویان خارجی در دانش//گاهها و مراک//ز پژوهش//ی و جذب اس//تادان خارجی مش//مول بودجه 450 میلیارد ریال، تحقق قطبهای علمی کش//ور مشمول بودجه 700 میلیارد ریال و مرجعیت ملی ایمنی زیس//تی مش//مول بودجه 30 میلیارد ری//ال و حمایت از انجمنه//ای علمی مش//مول بودج//ه 500 میلیارد ریال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.