کاهش اعتبارات پژوهشی در دستگاههای اجرایی ممنوع شد

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

پژوهش و فناوری در بودجه س//ال 96 دس//تگاهها و س//ازمانهای دولتی ردیفهای متعددی را به خود اختصاص داده و دولت در این الیحه، کاهش اعتبارات برنامههای پژوهشی از سوی این دستگاهها را ممنوع کرده است.

ب//ه گ//زارش مه//ر، در الیحه بودجه پیش//نهادی س//ال 96 که از س//وی رییسجمهوری به مجلس ارائه ش//ده، به دستگاهها و سازمانهای تابع آنها، برای برنامههای پژوهش//ی بودجه اختصاص یافته است. بر این اساس دولت در بند (ب) تبصره 13 الیحه بودجه، کاهش اعتبارات برنامههای پژوهش//ی از س//وی دس//تگاههای اجرایی را ممنوع اعالم کرده است. در فصل آموزش و پژوهش الیحه بودجه س//ال 69، برآورد اعتبارات هزینهای مبلغ 159 هزار و 356 میلیارد و 488 میلیون ریال اس//ت که در این بخش به پژوهشهای پایه 17 هزار و 97 میلیارد و 573 میلیون ریال و به پژوهشهای توسعهای 1۲ ه//زار و 674 میلیارد و 3۲7 میلیون ری//ال اختصاص مییابد. از همین ردیف بودجه، فصل تحقیق و توس//عه در امور آموزش//ی و پژوهشی مشمول ۲ ه//زار و 437 میلیارد و ۲03 میلیون ریال بودجه ش//ده اس//ت. دولت از محل بودجه دس//تگاههای اصلی، با توجه به برآورده//ای هزینهای به مرکز همکاریه//ای فناوری و نوآوری ریاس//تجمهوری 603 میلی//ارد ریال و به پژوهشکده مطالعات فناوری 0۲ میلیارد ریال اختصاص داده است.

بودجه بنیاد ملی نخبگان 575 میلیارد و 580 میلیون ریال درنظر گرفته شده و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری نیز 10 هزار و 534 میلیارد و 3۲1 میلی//ون ریال بودجه دارد که باید میان س//تاد توس//عه فناوریهای نانو، علوم ش//ناختی، زیس//تفناوری، فناوریهای نوین، صندوق حمایت از پژوهش//گران، مرکز ملی فضایی و افزایش س//رمایه صندوق نوآوری تقسیم شود. مرکز تحقیقات سیاس//ت علمی کشور از محل اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ردیف دستگاههای اصلی، 196 میلیارد و 406 میلیون ریال دریافت میکند. در این زمینه بودجه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ//ی از محل اعتبارات وزارت علوم 536 میلی//ارد و 766 میلیون ریال اس//ت و هر یک از پارکهای علم و فناوری ردیفهای جداگانه بودجه دارند. در بخ//ش طرحه//ای کالن ملی موضوع پژوهش و فن//اوری به وزارت علوم، تحقیق//ات و فناوری، 90 میلیارد ریال اختصاص مییابد و تقویت و توس//عه فعالیتهای پژوهش//ی و بروزرس//انی منابع تجهیزات پژوهشی 5۲5 میلیارد ریال بودجه خواهد داش//ت. در جدول کالن درآمد بودجه س//ال 96 نیز از محل خدمات پژوهشی و تحقیقاتی 11 هزار و 558 میلیارد و 744 میلیون ریال و از محل خدمات آزمایشی مبلغ 4 هزار میلیارد ریال درآمد پیشبینی شده است. در این جدول، درآمد از منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی برای افزایش س//رمایه صندوق نوآوری و ش//کوفایی نیز 6 هزار و 600 میلیارد ریال درنظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.