نرخ ارز صنعت قطعه را به دردسر انداخت

«گسترش صنعت» تاثیرپذیری مواد اولیه تولید داخل از نوسانات ارزی را بررسی کرد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

این روزها خبرهایی از نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر صنعت قطعه از سوی تولیدکنندگان این حوزه ش//نیده میشود که نگرانیهایی را در تامین مواد اولیه برای فعاالن این حوزه به وجود آورده اس//ت. تغییراتی که تولیدکننده مواد اولیه داخل را به آن سمت برده که قیمت خود را با قیمتهای جهانی تعیی//ن و تعریف میکنند. در این گزارش کارشناس//ان صنعت قطعه در دو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهس//ازی کشور و انجمن س//ازندگان قطعات و مجموعههای خودرو ب//ه واکاوی موضوع پرداختند که در ادامه میخوانید.

نوسان نرخ ارز و تاثیر در صنعت قطعه ‹

محمود نجفیسهی، عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور از مشکالت ایجاد شده در این صنعت به واسطه نوسانات نرخ ارزی به گسترش صنعت خبر داد و گفت: چند روزی است نرخ ارز در بازار افزایش یافته و این امر باعث ش//ده مواد اولیهای که قطعهسازان برای تامی//ن قطعات خود خریداری میکنند نزدی//ک به ۵۳درصد افزایش داش//ته باش//د. بهطور نمونه ورقهای آهنی که در آبان ماه کیلویی ۰۱هزار و ۰۰۳ تومان تهیه میشد در آذر به ۳۱هزار و ۰۰۸ تومان رسیده است.

وی که از مخالفان افزایش نرخ ارز اس//ت، در ادامه به دالیل این مخالفت اشاره کرد و گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش یابد به همان نسبت نیز قیمت مواد اولیه داخلی افزایش خواهد یافت.

این روزه//ا خبرهایی از نوس//انات ن//رخ ارز و تاثیر آن ب//ر صنع//ت قطع//ه از س//وی تولیدکنندگان این حوزه ش//نیده میشود که نگرانیهایی را در تامین م//واد اولیه برای فعاالن این ح//وزه به وجود آورده است. تغییراتی که تولیدکننده مواد اولیه داخل را به آن س//مت برده که قیمت خود را با قیمتهای جهان//ی تعیین و تعریف میکنن//د. در این گزارش کارشناس//ان صنعت قطعه در دو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهس//ازی کشور و انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو به واکاوی موضوع پرداختند که در ادامه میخوانید.

‹نوسان‹نرخ‹ارز‹و‹تاثیر‹در‹صنعت‹قطعه ‹

محمود نجفیس//هی، عض//و هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کش//ور از مشکالت ایجاد ش//ده در این صنعت به واس//طه نوس//انات نرخ ارزی به گس//ترش صنعت خبر داد و گفت: چند روزی اس//ت نرخ ارز در بازار افزای//ش یافته و این امر باعث ش//ده مواد اولیهای که قطعهسازان برای تامین قطعات خود خریداری میکنند نزدیک به ۵۳درصد افزایش داشته باشد. بهطور نمونه ورقهای آهنی که در آبان ماه کیلویی ۰۱ه//زار و ۰۰۳ توم//ان تهی//ه میش//د در آذر به ۳۱هزار و ۰۰۸ تومان رسیده است.

وی که از مخالفان افزایش نرخ ارز است، در ادامه به دالیل این مخالفت اشاره کرد و گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش یابد به همان نسبت نیز قیمت مواد اولیه داخلی افزایش خواهد یافت.

این فعال صنعت قطعه ادامه داد: دلیل کس//انی ک//ه معتقدند نرخ ارز باید افزایش یابد و قیمت آن واقعی شود این است که واردات در مقابل تولیدات داخل در موضع پایینتری قرار داشته و محصوالت داخلی توان رقابت در بازار داخل را داشته باشد.

عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهس//ازی کش//ور تاکید کرد: در صورت//ی که با افزایش قیم//ت ارز نباید مواد اولیه داخلی نیز به همان نسبت افزایش قیمت را تجربه کند.

‹افزای/ش‹قیمت‹م/واد‹اولیه‹داخلی‹در‹ ‹ مقایسه‹با‹سطح‹جهانی

نجفیس//هی در پاس//خ ب//ه ای//ن پرس//ش ک//ه چنددرصد م//واد اولیه م//ورد نی//از صنعت قطعه از داخل تامین میش//ود، گفت: م//واد اولیه برخی صنایع بیش از ۰۷درصد از داخل تامین میش//ود ک//ه بهط//ور میانگی//ن در صنعت قطعه ب//ه ۰۷ تا ۵۷درصد میرسد. بنابراین ضروری است با افزایش نرخ ارز تنها قیمت مواد اولیه وارداتی افزایش یابد در حالی که این روزها ش//اهد هستیم نرخ ارز بین ۰۱ ت//ا ۵۱درصد افزایش یافته ام//ا مواد اولیه بین ۰۳ تا ۵۳درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

ای//ن فعال صنعت قطع//ه در ادامه به چرایی این مس//ئله پرداخت و گفت: مواد اولیه تولید داخل با قیمت جهانی مقایسه میش//ود و ورودی کارخانه م//واد اولیه صنایع باالدس//تی به ش//مار نمیآید و خروجی با قیمت ارز و جهانی مقایس//ه میش//ود. در حال//ی ک//ه وقت//ی ورودی م//واد موردنیاز این تولیدکنن//دگان مانند گاز، نمک، نیروی کار و مواد اولیه ارزان تمام میشود و بهطور کلی انرژی که در کش//ور ارزانتر از برخی کشورهاست، نباید قیمت مواد اولیه افزایش یابد.

وی تصری//ح کرد: ب//ه این ترتی//ب ورود مواد به صنایع باالدس//تی صنعت قطع//ه ارزانتر از قیمت جهانی اس//ت اما در خروج//ی قیمت محصوالت با قیمت جهانی سنجیده و در ادامه حقوق و عوارض گمرکی نیز به آن اضافه میشود و قیمت تمام شده را محاسبه کرده و به سطح جهانی میرسانند.

نجفیس//هی درنهایت اظهار کرد: در نتیجه نرخ ارز افزایش مییابد تا وضعیت واردات اصالح ش//ود که به نظر میرسد کارساز نیست زیرا این امر تنها به تولیدکننده داخلی فشار میآورد زیرا واردکننده با دالر ۳هزار تومان واردات انجام میدهد و اگر این عدد به 4هزار تومان نیز برس//د همچنان این روند ادامه خواهد داشت.

‹رایزنی‹برای‹رفع‹چالش‹قطع ‹هسازان ‹

مازی//ار بیگلو، دبیر انجمن س//ازندگان قطعات و مجموعههای خودرو در ادامه با تایید این مس//ئله گفت: یکی از نگرانیهای امروز قطعهسازان نوسان نرخ ارز است که آنها را در تامین مواد اولیه از منابع پتروشیمی و فوالد با مشکالتی مواجه کرده است.

او ادام//ه داد: افزای//ش ن//رخ ارز روی خری//د س//ازندگان قطعات و نیز خودروسازان تاثیر منفی داشته و از این رو انجمن به دنبال رفع این مشکل برای تولیدکنندگان قطعه است.

وی اف//زود: انجمن در اینب//اره با وزارت صنعت، معدن و تجارت و س//ایر نهاده//ای مرتبط در حال رایزن//ی و گفتوگو اس//ت زی//را در ص//ورت رفع نش//دن این موضوع، ن//رخ تولید در ادامه س//ال با کاه//ش روبهرو و در این بس//تر ه//ر ۳ ضلع تولید صنعت خودرو، قطعهس//از، خودروساز و در نهایت مصرفکننده متضرر خواهد شد.

‹ضرورت‹توق/ف‹صادرات‹م/واد‹اولیه‹ ‹ تولید‹داخل‹

بیگل//و در پاس//خ ب//ه این پرس//ش ک//ه راهکار پیش//نهادی انجم//ن س//ازندگان قطع//ات و مجموعههای خودرو برای رفع این چالش چیست؟ گفت: راهکار اصلی را نمیتوان به س//رعت برآورد کرد زیرا هنوز مسئله ریشهیابی نشده و چرایی آن نیاز به بررسی و مطالعه دارد اما راهکار تامین مواد اولیه این اس//ت که مانع از صادرات مواد اولیه شد زیرا مالیات ارزش افزوده حذف ش//ده، از اینرو به نفع تولیدکننده مواد اولیه اس//ت که مواد تولیدی خ//ود را صادر کند. بهوی//ژه در این برهه زمانی که قیم//ت ارز نیز افزایش داش//ته بس//تر خوبی برای درآمدزایی فراهم شده است.

دبیر انجمن س//ازندگان قطعات و مجموعههای خ//ودرو در ادامه افزود: از س//ویی دیگر در ابتدای س//ال با هدف حمای//ت از تولید داخ//ل بهویژه در بح//ث فوالد، تعرف//ه واردات آن افزایش یافت و به ۶۲درصد رس//ید. از اینرو بیش//ترین آسیب امروز متوجه کس//انی است که اس//تفادهکننده ورقهای فوالدی مانند قطعهسازان خودرو هستند.

بیگلو تاکید کرد: از اینرو در حال حاضر یکی از بهترین راهکارها برای رفع این مسئله صادر نکردن مواد اولیه موردنیاز کشور است تا در ابتدا نیاز بازار داخل تامین شود و در صورت مازاد تولید، صادرات اتفاق بیفتد.

بن//ا بر این گ//زارش یکی از پرس//شهای مطرح ش//ده این خواهد بود که چگونه ممکن اس//ت نرخ ارز تغییر کند و برخ//ی از کارخانههای داخلی نیز قیم//ت محصوالت خود را با نوس//ان قیمت تغییر دهند چرا ک//ه اتفاقهایی در راس//تای حمایت از تولید داخل در حال رخ دادن است اما نتایج، امری دیگر را نشان میدهد.

در چنین ش//رایطی این پرس//ش مطرح میشود ک//ه برای اجرای این امر س//نجش و مطالعه تا چه اندازه میتواند تاثیرگذار باش//د و نظارت و دریافت بازخوردها نیز تا چه اندازه میتواند نقاط تهدید را به فرصت تبدیل کند؟

رس//انه واس//طهای برای انتقال اطالعاتی از این دس//ت اس//ت تا به این ترتیب بتواند در امر رشد و شکوفایی اقتصاد کشور نقشی داشته باشد.

ح//ال باید دید ب//ا بازخوردی که از ب//ازار گرفته میشود تصمیمهای بعدی دولت و دستاندرکاران این صنعت چیس//ت و چگونه میت//وان بازار را به ثب//ات و آرامش برگرداند و الته//اب به وجود آمده را از بی//ن برد. به طور قط//ع این گونه اتفاقها نیاز ب//ه بازنگری جدی داش//ته و همکاری و مش//اوره صنعتگ//ران را میطلبد که با بی//ان دیدگاه و آرای خود به چنین اموری کمک کنند.

محمود‌نجفی‌سهی: باال‌رفتن‌حدود‌51‌درصد‌نرخ‌ارز‌قیمت‌مواد‌اولیه‌را‌ نزدیک‌به‌53‌درصد‌افزایش‌داد

مازیار‌بیگلو: افزایش‌نرخ‌ارز‌روی‌‌خرید‌تولید‌کنندگان‌تاثیر‌منفی‌

داشته‌و‌در‌ادامه‌با‌کاهش‌تولید‌مواجه‌خواهیم‌شد

فاطمه امیراحمدی

گروه خودرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.