عملکرد ضعیف بانکهای خصوصی در حمایت از تولید

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

دولت در راس//تای پرداخت بدهیهای خود س//عی دارد کاهش بودجه س//ازمانهای توس//عهای را از طریق تهاتر مطالبات این س//ازمانها بابت واگذاری س//هام مطاب//ق قوانین مربوط و تامین س//رمایه بانک تخصصی صنع//ت و مع//دن مرب//وط ب//ه قب//ل از س//ال ۶۹۳۱ ب//ا بده//ی آنها تا س//قف ۰۵۲میلی//ارد توم//ان پوش//ش ده//د؛ رقم//ی ک//ه ب//ه گفت//ه منص//ور معظم//ی، مع//اون وزی//ر صنع//ت، مع//دن و تج//ارت و رییس هی//ات عام//ل س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنای//ع ایران پوش//ش اعتب//اری وظای//ف محوله ب//رای تکمیل طرحه//ای نیمهتم//ام و اجرای س//رمایهگذاریهای جدی//د در مناطق کمت//ر توس//عهیافته و طرحهای مص//وب س//فرهای رهب//ر معظم انق//الب و ریاس//ت محت//رم جمهور را نمیده//د و الزم اس//ت این رقم تا ۴ه//زار میلیارد توم//ان افزایش پیدا کند.

دول//ت در الیحه بودجه ۶۹ کاه//ش بودجه وزارت صنع//ت، مع//دن و تجارت را براس//اس کاهش بودجه س//ازمانهای توس//عهای تنظیم کرده اس//ت. در این میان س//ازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران با ۶۲درصد کاهش بیشترین حجم کاهش بودجه را داشته است. در الیحه بودجه ۵۹ س//هم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۵۵میلی//ارد و ۰۵۸میلیون توم//ان بود که این رقم در الیحه بودجه ۶۹ ب//ه ۱۴میلیارد و ۰۰۴میلیون تومان رسیده است.

‹س/ازما ‹نهای‹توس/ع ‹های،‹مکمل‹بخش‹ ‹ خصوصی

ای//ن در حال//ی اس//ت ک//ه دول//ت هم//واره بر س//رمایهگذاری و افزایش س//هم مش//ارکت بخش خصوصی در پروژههای بزرگ صنعتی تاکید داشته و در این میان س//ازمان گسترش و نوسازی صنایع اب//زار موث//ری برای بسترس//ازی و ظرفیتس//ازی نهادهای اقتصادی هس//تند که بخش خصوصی به دلیل ناتوانی تامین مالی، ریسک باال، دیربازده بودن یا هر دلیل دیگر قادر و یا مایل به انجام آن نیست. در همین راستا این س//ازمان در تکمیل طرحهای نیمهتمام و توسعه صنایع نقش مهمی ایفا میکند.

منصور معظم//ی، معاون وزیر صنع//ت، معدن و تجارت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)در گفتوگو با گسترش صنعت درباره مطالب//ات س//ازمانهای توس//عهای از دولت گفت: مطالبات سازمانهای توس//عهای همچون سازمان گسترش و نوس//ازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توس//عه و نوس//ازی معادن و صنای//ع معدنی ایران (ایمیدرو) و ش//رکت ملی صنایع پتروش//یمی بابت ۰۵ و ۰۷درصد واگذاری س//هام شرکتهای دولتی در برنامه س//وم و چهارم توسعه با وجود ملغیاالثر ش//دن مصوبه واگذاری سهام بانک صنعت و معدن و درج در قوانین بودجه س//الهای ۹۸۳۱ تا ۴۹۳۱ به علت نداش//تن ردیف مش//خص در پیوستهای قوانین بودجه س//نواتی به این س//ازمانها پرداخت نشده است.

معظم//ی با بی//ان اینک//ه در نتیج//ه مکاتبات و پیگیریهای انجامش//ده در زمینه تسویه مطالبات یادش//ده دول//ت در الیح//ه بودج//ه ۶۹ گامهایی برای پرداخت مطالبات برداش//ته شده، اظهار کرد: در الیحه بودجه س//ال ۶۹۳۱ کل کش//ور به دولت اجازه داده ش//ده تا مطالبات س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنایع ایران و س//ازمان توسعه و نوسازی مع//ادن و صنای//ع معدنی ایران (ای//درو و ایمیدرو) و ش//رکت ملی صنای//ع پتروش//یمی از دولت بابت سهم آنها از واگذاری س//هام مطابق قوانین مربوط و تامین س//رمایه بانک تخصص//ی صنعت و معدن مرب//وط به قبل از س//ال ۶۹۳۱ را ب//ا بدهی آنها تا سقف ۰۵۲میلیارد تومان به صورت جمعی- خرجی تهاتر کند.

‹مطالبات‹چندین‹هزارمیلیاردی‹ایدرو ‹

رییس سازمان گس//ترش و نوسازی صنایع ایران با تاکید بر اینکه مطالبات س//ازمانهای توس//عهای (ای//درو، ایمی//درو و پتروش//یمی) از دول//ت بابت پرداخ//ت ۰۷ درصد مناب//ع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای زیرپوشش این س//ازمانها افزونب//ر چندین هزار میلی//ارد توم//ان میش//ود، گفت: این در حال//ی اس//ت ک//ه در الیح//ه ارائه ش//ده فقط مبلغ ۰۵۲میلی//ارد تومان به منظور تس//ویه مطالب//ات در الیحه بودجه س//ال ۶۹۳۱ کل کشور منظور شده است.

وی ب//ا اش//اره ب//ه درخواس//ت س//ازمانهای توس//عهای برای افزایش س//قف پرداخ//ت مطالب//ات گف//ت: سازمانهای توسعهای با توجه به نیاز مبرم به منابع مالی برای انجام وظایف محوله در راس//تای تکمیل طرحه//ای نیمهتمام و اجرای س//رمایهگذاریهای جدی//د در مناط//ق کمتر توس//عهیافته و طرحهای مصوب س//فرهای رهب//ر معظم انقالب و ریاس//ت محترم جمهور، درخواست افزایش اعتبار مورد نظر از مبلغ ۰۵۲میلیارد تومان به حداقل ۴هزارمیلیارد توم//ان در الیحه بودجه س//ال ۶۹۳۱ را دارند تا به کمک سازمان برنامه و بودجه کشور این امر محقق شود.

‹توفیق‹س/ازما ‹نهای‹توسع ‹های‹در‹گرو‹ ‹ حمایت‹قانونی

معظمی با اش//اره به نقش سازمانهای توسعهای در اقتصاد کش//ور گفت: س//ازمانهای توس//عهای ابزار موث//ر دولت برای انج//ام فعالیتهای ضروری کشور و همچنین بسترسازی و ظرفیتسازی برای توانمندکردن نهادهای اقتصادی هستند که بخش خصوصی به دلیل ناتوانی تامین مالی، ریس//ک باال، دیرب//ازده بودن یا هر دلی//ل دیگر قادر و یا مایل به انجام آن نیس//ت. سازمانهای توس//عهای بهعنوان یک//ی از ارکان مهم مورد تایید در فرآیند توس//عه صنعتی میتوانند نقش//ی ممت//از در ایجاد تحول و ارتقای سطح کارآیی صنعت داشته باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه توفیق سازمانهای توسعهای در پیش//برد توس//عه صنعت//ی کش//ور بهواسطه حمایتهایی بوده که در قوانین و اسناد باالدستی درج شده است، افزود: ب//ا اطمینان میتوان گفت که تا به حال همین مزای//ای قانون//ی تضمینکننده ایفای مناس//ب ماموریته//ای این نوع س//ازمانها ب//وده و در صورتیک//ه این پش//تیبانیها به هر ش//کلی سلب شود، این س//ازمانها از اجرای ماموریتهای محوله خود بازمیمانند. وی افزود: برای مثال در س//الهای اخیر تکالیفی همچون سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته و حوزهه//ای نوین با فناوری پیش//رفته، نوس//ازی واحده//ای فرس//وده و زیان//ده و اح//داث مناطق وی//ژه اقتص//ادی به این س//ازمان محول ش//ده که انتظار م//یرود در قبال واگ//ذاری تکالیف ضروری توسعه کش//ور، منابع و اختیارات الزم نیز همزمان پیشبینی شود.

بناب//ر این گ//زارش، از آنجایی که س//ازمانهای توسعهای با بودجه کنونی نمیتوانند برنامهریزیهای خود را محقق کنند س//ال آینده سال سختی برای سازمانهای توسعهای خواهد بود و باید منتظر ماند و دی//د آیا دولت میتواند ب//ه کمک ظرفیت بخش خصوص//ی و س//رمایهگذاران خارج//ی کمبودهای طرحهای توسعه این سازمانها را پوشش دهد؟

دولت در راس/تای پرداخت بدهیهای خود سعی دارد کاهش بودجه سازمانهای توسعهای را از طریق تهاتر مطالبات این س/ازمانها بابت واگذاری س/هام مطابق قوانین مربوط و تامین س/رمایه بان/ک تخصصی صنعت و معدن مربوط به قبل از س/ال ۶۹۳۱ با بدهی آنها تا س/قف ۰۵۲میلیارد تومان پوش/ش دهد؛ رقمی که به گفته منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل س/ازمان گس/ترش و نوس/ازی صنایع ایران پوش/ش اعتباری وظای/ف محوله برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و اجرای س/رمایهگذاریهای جدید در مناطق کمتر توس/عهیافته و طرحهای مصوب سفرهای رهبر معظم انقالب و ریاست محترم جمهور را نمیدهد و الزم است این رقم تا ۴هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. مطالبات سازمانهای

توسعهای (ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی) از دولت بابت پرداخت ۰۷ درصد منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای زیرپوشش این سازمانها افزونبر چندین هزار میلیارد تومان میشود

منصور معظمی

سیدمحمدحسن سیدزاده

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.