کاهش روانآبها چالش جدید منابع آبی

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

کاهش روانآبها تاثیر مس//تقیم ب//ر منابع آب زیرزمینی دارد و باید درنظر داش//ت که ش//اخص اصلی افزایش روانآبها بارندگی است. در روزهای گذش//ته با توجه به برخی بارندگیها، مشکالتی ک//ه احتمال بروز آنها وجود داش//ت از بین رفت//ه و وزارت نیرو نیز پس از تابس//تان امسال که با خشکسالی شدید روبهرو بودیم، نفس راحتی کشید. البته این به معنای پایان مشکالت آبی نیست و فقط در ش//رایط کنونی، تا حدی از مش//کالت آبی کشور کاسته شده و پیشبینیها نشان از وضعیت وخیم منابع آبی دارد.

کاه//ش روانآبها تاثیر مس//تقیم ب//ر منابع آب زیرزمین//ی دارد و بای//د درنظر داشت که شاخص اصلی افزایش روانآبها بارندگی اس//ت. در روزهای گذشته با توجه به برخی بارندگیها، مش//کالتی که احتمال ب//روز آنها وجود داش//ت از بین رفته و وزارت نیرو نیز پس از تابستان امسال که با خشکسالی ش//دید روبهرو بودیم، نفس راحتی کشید. البته این به معنای پایان مشکالت آبی نیست و فقط در شرایط کنونی، تا حدی از مشکالت آبی کش//ور کاس//ته ش//ده و پیشبینیها نش//ان از وضعیت وخیم منابع آبی دارد.

منابع آبی کش//ور بهوی//ژه پایتخت در س//الهای گذشته سختترین بحرانها را پشتسر گذاش//ته و ای//ن منابع همچن//ان رو به کاهش اس//ت. حجم روانآبهای پشت س//دهای اصل//ی کاه//ش یافت//ه و این موضوع نف//س عمیق وزارت نی//رو را تا حدی دردآور کرده است.

بر این اس//اس، به نظر میرسد وزارت نی//رو حت//ی در صورتی که مش//کالت کمآبی برطرف ش//ود نمیتواند با خیال آسوده سیاستهای آبی را اجرایی کند. این موضوع در دو محور بررسی میشود که ش//امل اس//تحکام خاک سفرههای زیرزمینی و کاه//ش حجم روانآبهای پشت سدهای اصلی میشود.

در سالهای گذش//ته بهدلیل کاهش س//طح منابع آبهای زیرزمینی، خاک س//فرههای آبی اس//تحکام زیادی پیدا کرده است. به گفته کارشناسان، برخی از سفرههای زیرزمین//ی از بی//ن رفته و دیگر ظرفی//ت پذیرش و نگه//داری آب را ندارند. همچنین دیگر س//فرههای زیرزمینی وضعیت بحرانی داش//ته و آنها نیز تا حدی مستحکم شدهاند. هرچند که دسته دوم از سفرههای زیرزمینی ظرفی//ت احیا دارند ام//ا وضعیت بحرانی این س//فرهها بر نگرانی مس//ئوالن ح//وزه آب و نیرو میافزاید.

‹کاهش‹۲۳درصدی‹ورودی‹به‹سدها ‹

س//د طالقان در س//ال گذش//ته از حج//م ورودی ۹۳میلیون مترمکعبی برخ//وردار بوده که این حجم در سال آبی جاری با ۳۶درصد کاهش به ۵۱میلیون مترمکعب رسیده است.

ورودی آب س//دهای ته//ران از ابتدای س//ال آبی جاری تا پایان هفته گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۳درصد کاهش داشته است.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت، براس//اس دادههای ش//رکت مدیریت مناب//ع آب ایران، از ابتدای س//ال آبی جاری تا ۷۱ آذر جاری، حجم آب ورودی به س//دهای ته//ران برابر ۲۱۱ میلیون مترمکعب بوده که در مقایس//ه ب//ا حج//م ۴۶۱ میلی//ون مترمکعب//ی ورودی س//ال قبل در همین زمان، ۲۳ درصد کاهش داشته است.

بیش//ترین کاهش ورودی مربوط به س//د طالقان ب//ا ۳۶درص//د و کمترین کاه//ش ورودی مرب//وط به س//د الر با ۸۱درصد بوده است.

سد طالقان در سال گذشته از حجم ورودی ۹۳میلیون مترمکعبی برخوردار بوده که این حجم در س//ال آبی جاری ب//ا ۳۶درصد کاه//ش ب//ه ۵۱میلیون مترمکعب رسیده است.

در این میان، س//د کرج با ۹۲درصد، س//د لتیان و ماملو با ۰۲درصد و س//د الر ب//ا ۸۱درصد کاهش، به ترتی//ب رتبههای دوم تا چه//ارم را از نظر کاهش حج//م ورودی آب به خود اختصاص دادهاند.

بر پایه این گزارش، میزان خروجی سدهای تهران از ابت//دای س//ال آبی جاری ت//ا ۷۱ آذر، با ۲۲درصد افزایش نس//بت به مدت مش//ابه س//ال گذش//ته، از ۳۲۲میلیون مترمکعب، ب//ه ۲۷۲میلیون مترمکعب رسیده است. گفتنی است، تا ۷۱ آذر امسال، مخازن س//دهای تهران ۳۴۶میلیون مترمکعب آب در خود ذخیره داشت.

بر این اس//اس، در زمان حاض//ر حجم آب موجود در مخزن س//د طالقان ۳۶۲میلیون مترمکعب، س//د ماملو ۸۶۱میلیون مترمکعب، سد کرج ۰۲۱میلیون مترمکعب، سد لتیان ۶۴میلیون مترمکعب و سد الر ۵۴میلیون مترمکعب گزارش شده است.

‹آبگیری‹بهاری‹سدهای‹پایتخت ‹

از ابتدای امس//ال تاکن//ون و در نتیجه بارشهای بهاری ۵۳۲میلیون مترمکعب بر ذخایر آبی پایتخت افزوده ش//د که با وجود خشکسالیهای گذش//ته، این می//زان ذخیرهگیری قابل توج//ه اس//ت. مس//ئوالن وزارت نیرو در طول یکی دو س//ال گذش//ته درباره افت شدید ذخایر آبی سدهای کشور ازجمله ۵ سد تامینکننده آب استان تهران خبر داده و از مردم خواستهاند در مصرف آب صرفهجویی کنند.

همچنین این مس//ئله عنوان ش//د که خشکس//الیهای پیدرپی باعث مصرف بی//ش از حد ذخایر آب س//دها و ذخایر موجود در س//فرههای زیرزمینی شده، از اینرو دیگر چارهای جز بیان واقعیتهای موجود نیس//ت و مردم باید بدانند که در صورت صرفهجویی نکردن، با جیرهبندی آب مواجه خواهند ش//د. این مس//ئله در روزهای گذش//ته نیز مورد تاکید حمید چیتچیان، وزیر نیرو ق//رار گرفت و وی عنوان کرد ک//ه اگر مردم همکاری نکنند، جیرهبندی آب قطعی خواه//د بود و حتی وزارت نیرو درنظر دارد تجهیزات کاهنده آب را نیز دراختیار مردم قرار دهد.

‹بار ‹شهای‹نجا ‹تبخش‹بهاری ‹

با این وجود، بارشهای روزهای اخیر سراسر کشور باعث افزایش ذخیره آب در پش//ت س//دها و تقویت میزان روانآبها ش//ده است. مس//ئوالن وزارت نیرو معتقدن//د باید از بارشهای بهاری و پاییزی که دوره طالیی بارندگی در کش//ور بهویژه در پایتخت است، نهایت اس//تفاده در ذخیره آب شود. در تهران نیز در یک هفته گذشته بارشهای مناسبی به ثبت رسیده که باع//ث طغی//ان رودخانهها و افزای//ش حجم آب ورودی به مخازن س//دها شده است. این وضعیت در زمینه ۴ س//د دیگر تامینکننده آب تهران نیز وجود دارد.

وزارت نیرو در پایان سال گذشته میزان ذخایر آب موجود در س//دهای پنجگانه ته//ران را ۱۵۳میلیون مترمکعب اعالم کرده بود که این آمار از سوی ش//رکت آب منطقهای تهران ۶۸۵ میلی//ون مترمکعب اعالم ش//د. همچنین میزان ذخایر آبی س//دهای تهران قبل از بارشهای هفته گذشته ۲۲۴میلیون مترمکع//ب بود؛ بنابراین در نتیج//ه بارشهای هفته گذش//ته ۴۶۱میلی//ون مترمکع//ب ب//ر ذخایر سدهای تهران افزوده شد.

اواخر سال گذش//ته ذخیره سد الر ۳۱میلی//ون مترمکعب، س//د طالقان ۵۴۱میلی//ون مترمکع//ب، س//د کرج (امیرکبی//ر) ۵۵ میلی//ون مترمکعب، ماملو ۳۱۱ میلیون مترمکعب و س//د لتیان نیز ۵۲میلیون مترمکعب بود.

نتیجه بارشها در ۵۲ روز گذش//ته به این ش//کل ب//وده که ذخیره س//د الر هماکن//ون به ۵۶میلیون مترمکعب، س//د طالقان ۸۰۲میلی//ون مترمکع//ب، س//د ک//رج ۱۱۱میلیون مترمکعب، ماملو ۹۲۱میلیون مترمکعب و سد لتیان نیز ۳۷ میلیون مترمکعب است.

میزان خروجی سدهای تهران از ابتدای سال آبی جاری تا 7۱ آذر، با ۲۲درصد افزایش

نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از ۳۲۲میلیون مترمکعب، به ۲7۲میلیون مترمکعب

رسیده است. گفتنی است، تا 7۱ آذر امسال، مخازن سدهای تهران ۳۴6میلیون مترمکعب آب در خود

ذخیره داشت

همچنین این مسئله عنوان شد که خشکسالیهای پیدرپی باعث مصرف بیش از حد ذخایر آب سدها و ذخایر موجود در سفرههای زیرزمینی شده، از اینرو دیگر

چارهای جز بیان واقعیتهای موجود نیست و مردم باید بدانند که در صورت صرفهجویی نکردن، با جیرهبندی آب مواجه

خواهند شد

علیرضا دائمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.