راهاندازی و آموزش راکدها مهمترین عامل توسعه

معاون‹وزیر‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹در‹راه‹اندازی‹مرکز‹کس‹بوکار‹و‹شبکه‹اینترنتی‹در‹2شهرک‹اهواز‹تاکید‹کرد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

بنگاهه//ا یا طرحه//ای صنعتی نیم//هکاره در طرح رون//ق واحدهای صنعت//ی غیرفع//ال باید اطالعات خ//ود را در س//امانه بهینیاب وارد و ثبتنام کنند، گروهی وظیفه پایش را انجام میدهند تا مش//خص شود امکان بهرهگیری از تسهیالت برای راهاندازی مجدد یا افزایش ظرفیت را دارند. این تقاضاها در صورت تایید در کارگروه تس//هیل و رفع موانع استانها به ریاست استانداران نیز بررسی و پس از تایید در این کارگروه نیز از س//وی رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت بنا به درخواست بنگاهها به بانکها معرفی میشوند.

زینب عبدی-گروه صنایع کوچک: الیحه جدید نظام بانکی کشور در حالی تدوین میشود که اکنون بانکها با نرخ ش/ورای پول و اعتبار با سود 81درصد تسهیالت پرداخت کردهاند و تاکنون 81هزار واحد تولیدی از بانکها اعتبار دریافت کردهاند اما کارشناسان معتقدند وقتی نرخ سود پایینتر از 01درصد باشد میزان تسهیالت باید کاهش یابد.

بنگاهها ی//ا طرحهای صنعتی نیمهکاره در طرح رون//ق واحدهای صنعتی غیرفع//ال باید اطاعات خود را در س//امانه بهینیاب وارد و ثبتنام کنند، گروهی وظیفه پایش را انجام میدهند تا مشخص شود امکان بهرهگیری از تسهیات برای راهاندازی مجدد ی//ا افزایش ظرفیت را دارن//د. این تقاضاها در صورت تایید در کارگروه تس//هیل و رفع موانع استانها به ریاست استانداران نیز بررسی و پس از تایید در این کارگروه نیز از س//وی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت بنا به درخواس//ت بنگاهها به بانکها معرفی میشوند.

ح//ال آنک//ه راهان//دازی و آم//وزش واحدهای راک//د و زی//ر ظرفی//ت مهمتری//ن عامل توس//عه و رون//ق اقتص//ادی در کش//ور اس//ت از ای//ن رو تاکن//ون اهداف دول//ت یازده//م در بازدید بیش از 130 ش//هرک و ناحیه صنعتی پیگیری ش//ده است.

مس//ئوالن بر ادامه این بازدیدها نیز تاکید دارند بهطوریکه مرکز خدمات فناوری و کسبوکار در شهرک صنعتی شماره4 اهواز همچنین راهاندازی شبکه اینترنتی در شهرک صنعتی شماره3 اهواز، پنجشنبه 25 آذر با حضور محمدرضا نعمتزاده، وزی//ر صنع//ت، مع//دن و تجارت و عل//ی یزدانی، مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به بهرهبرداری رسید.

به گزارش گس//ترش صنعت، س//فرهای استانی هیات دولت یکی از ش//یوههای برق//راری ارتباط میان دولت و مردم و همراه س//اختن مردم اقصی نقاط کشور با سیاستهای دولت به شمار میرود و در این نوع س//فرها برای مس//ئوالن این امکان فراه//م میش//ود تا اه//داف دولت یازده//م را در بخشه//ای مختل//ف پیگیری کنن//د و از نزدیک از مش//کات استانهای کش//ور و میزان پیشرفت پروژهه//ای مختل//ف آگاه//ی یابند و ب//رای حل مشکات احتمالی تصمیمگیری کنند.

از اینرو هفته گذش//ته ۹ وزیر و ۹3 مدیر ارشد دس//تگاههای اجرایی به استانهای مختلف کشور سفر کردند تا ضمن بازدید از روند اجرا و پیشرفت طرحهای عمرانی، بهرهبرداری از چند طرح آماده را در حوزه اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی کلید بزنند.

همزمان با س//فر وزیران، محمدرضا نعمتزاده، وزی//ر صنعت، معدن و تجارت نیز روز پنجش//نبه به اس//تان خوزستان س//فر کرد و ضمن بازدید از ش//هرکهای صنعتی اهواز و بررس//ی مس//ائل و مشکات آن چند پروژه نیز به بهرهبرداری رسید.

‹خوزس/تان‹نبای/د‹از‹توس/عه‹صنعت/ی‹ ‹ عقب‹بماند

علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در حاشیه بهرهبرداری از مرکز خدمات کس//بوکار در ش//هرک صنعتی ش//ماره 4 اهواز به ظرفیت باالی استان خوزستان در زمینه صنعت اش//اره و اظهار کرد: خوزس//تان ب//ا وجود ظرفیتهای فراوان نباید از نظر توس//عه صنعت//ی عقب بماند، به همین دلیل درنظر داریم تا پایان س//ال ب//ا تحقق بودجه و ش//اخصهایی ک//ه پیشبینی ش//ده برنامههایم//ان را به پایان برسانیم.

یزدان//ی تصری//ح ک//رد: در س//فرهایی ک//ه به اس//تانهای کشور داش//تیم تاکنون بیش از 130 ش//هرک و ناحی//ه صنعتی بازدید ش//د و این امر اس//تمرار خواهد داش//ت زیرا راهاندازی و آموزش واحده//ای راک//د و زیر ظرفی//ت مهمترین عامل توس//عه و رونق اقتصادی در کش//ور است که در همین راس//تا تاکن//ون به 8 ه//زار واحد صنعتی ثبتن//ام ک//رده در س//ایت بهینیاب تس//هیاتی پرداخت شده است.

مع//اون وزی//ر صنعت، مع//دن و تج//ارت ادامه داد: ب//رای اجرای سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی و اس//تمرار فعالیت بنگاهه//ای صنعتی به آموزش نی//از داریم و دفاتری که در ش//هرکهای صنعتی به نام مراکز فناوری کس//بوکار مس//تقر هستند در تعامل جمع//ی با حضور مدیران ش//هرکها باید به راهکاری در این زمینه دست یابند.

یزدان//ی گف//ت: کش//ور نیازمند توس//عه و اش//تغال اس//ت و در همی//ن زمین//ه کمیتههای//ی در اس//تانها تشکیل ش//ده و نظرها را از تش//کلهای صنعت//ی دریافت و در دستورالعمل به کل شهرکهای صنعتی استان ارسال میکنند. ‹‹‹تدوین‹الیحه‹جدید‹نظام‹ بانکی‹کشور‹

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران به3 عامل اصلی توس//عه در کشور اشاره کرد و گفت: برای توس//عه صنعتی و اقتص//ادی در گام نخس//ت بای//د سازمانها و ش//رکتها استراتژی و دورنمایی معی//ن کنند تا به اهداف خود دس//ت یابن//د، دوم س//اختار مش//خصی تعری//ف ش//ود و س//وم مدیران و کارشناسان این سازمانها و شرکتها نسبت به این ساختار و مجموعه واقف باشند.

یزدان//ی همچنی//ن با اش//اره به تدوی//ن الیحه جدید نظام بانکی کشور گفت: نمایندگان مجلس طرحی در این زمینه دارند که امیدواریم به نتیجه برسد.

مع//اون وزیر صنع//ت، معدن و تج//ارت افزود: بانکه//ا ب//ا نرخ ش//ورای پ//ول و اعتبار با س//ود 81درصد تس//هیات پرداخ//ت کردهاند و تاکنون 81ه//زار واحد تولیدی از بانکه//ا اعتبار دریافت کردهان//د و کاه//ش س//ود بانک//ی از مصوب//ات ش//ورای پ//ول و اعتبار اس//ت اما در ای//ن زمینه پیگیریهایی ش//ده زیرا وقتی نرخ س//ود پایینتر از 01درصد باش//د میزان تس//هیات باید کاهش یابد. یزدان//ی اظهار ک//رد: در طرح رون//ق واحدهای صنعتی غیرفعال س//امانه بهینیاب را تدوین و بنگاهه//ا یا طرحهای صنعتی نیم//هکاره در ای//ن س//امانه ثبتن//ام کردهان//د و گروه//ی وظیف//ه پایش را انجام میدهند تا مشخص شود امکان بهرهگیری از تسهیات برای راهاندازی مجدد یا افزایش ظرفیت را دارند.

مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران تاکید کرد: این طرح در ص//ورت تایید در کارگروه تسهیل و رفع موانع استانها به ریاست استانداران نیز بررسی و پس از تایید در این کارگروه نیز از سوی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت بنا به درخواست بنگاهها به بانکها معرفی میشود.

یزدان//ی افزود: در مجم//وع اقدامات انج//ام ش//ده از ابتدای دول//ت یازدهم تاکنون، امس//ال برای راهاندازی 7هزار و 500 واح//د راک//د زی//ر ظرفیت که ش//امل ۹1درصد واحدهای موجود در شهرکها هستند، اقداماتی انجام شد.

به گ//زارش گس//ترش صنعت، 05۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۹ منطقه ویژه اقتصادی در کش//ور وجود دارد که از این تعداد حدود 6۹2 ناحیه صنعتی و بقیه شهرک صنعتی هستند. این درحالی است که بیش از 58درصد ظرفیت برخی از ش//هرکهای صنعتی اس//تان خوزس//تان فعال هستند.

علی یزدانی: در سفرهایی که به استانهای کشور داشتیم تاکنون بیش از 130 شهرک و ناحیه صنعتی بازدید شد و این امر استمرار خواهد داشت زیرا راهاندازی و آموزش واحدهای راکد و زیر ظرفیت مهمترین عامل توسعه و رونق اقتصادی در کشور است همچنین کشور نیازمند توسعه و اشتغال است و در همین زمینه کمیتههایی در استانها تشکیل

شده است

علی یزدانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.