جای خالی کشاورزی در پازل صنعتی خوزستان

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹سفر‹وزیر‹صنعت،‹معدن‹و‹تجارت‹ به‹استان‹نفتخیز‹جنوب

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

اس//تان خوزس//تان در پایان هفته گذشته میزبان وزی//ر صنع//ت، مع//دن و تج//ارت و تن//ی چن//د از معاون//ان این وزارتخانه بود تا ضمن افتتاح دو طرح صنعت//ی و کلنگزنی از یک کارخان//ه «امدیاف» از چن//د واحد صنعتی بازدید کنند و با مش//کالت تولیدکنندهه//ای ای//ن اس//تان که بیش//تر کمبود گردش مالی و زیرساختها بود آشنا شوند؛ استانی که بهدلیل بهرهمندی از ذخایر نفت و گاز ۰۵درصد از سرمایهگذاران پروژههای شیمیایی و پتروشیمی را ج//ذب ک//رده و همی//ن موضوع باعث ش//ده تا ظرفیتهای کشاورزی آن با وجود بهرهمندی از آب و زمی//ن حاصلخیز کم بهره بمانند از این رو در این س//فر پیام دولت به فعاالن بخش خصوصی رویکرد حمای//ت از کارآفرینان در بخشه//ای گوناگون از کشاورزی تا صنعت بود.

اس//تان خوزس//تان به دلیل بهرهمندی از ذخایر نف//ت و گاز و ق//رار گرفتن در نوار س//احلی جنوب غرب//ی ایران از گذش//ته ظرفیته//ای باالیی برای توس//عه اقتصادی داشته است به گونهای که صنایع مختلفی وابس//ته ب//ه همین ذخایر در این اس//تان ش//کل گرفته و درحالحاض//ر از مجموع واحدهای صنعتی مستقر در بیش از ۰۶ شهرک صنعتی این اس//تان ۵۱۷ واحد صنایع فلزی، ۷۷۴ مورد صنایع ش//یمیایی، ۴۳۴ مورد صنای//ع غذایی و ۱۵۳ مورد کانیهای غیرفلزی هستند و درصد کمی نیز شامل صنایع سلولزی، خدمات و الکترونیک است، این آمار نش//اندهنده ظرفیت باالی خوزستان برای جذب س//رمایه در صنایع آببر، شیمیایی و صنایع غذایی است تا جایی که طبق آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزس//تان ۰۵درصد سرمایهگذاریهای کنونی استان در اجرای پروژههای شیمیایی وابسته به پتروشیمی به کار رفته و ۰۳درصد از بار اشتغال را همی//ن واحدها به دوش میکش//ند. با این حال از دیگ//ر ظرفیتهایی که بهدلیل وجود ذخایر نفت و گاز در حاش//یه توجه//ات قرار گرفت//ه، ظرفیت کش//اورزی و جنلگداری است. استانی که با وسعت ۴۶ هزار کیلومترمربع جمعیتی نزدیک به ۴میلیون و ۰۰۸ه//زار نف//ر را در دل خود جای داده اس//ت س//االنه نزدیک به یکمیلیون و۰۰۴هزار تن گندم تولید میکند که تنها ۰۰۷هزار تن در داخل استان به مصرف میرس//د و با در اختیار داشتن ۹ سیلوی فع//ال تنها در دپوی این محص//ول عملکرد موفقی داش//ته و همچنان در اج//رای پروژههای مربوط به فرآوری محصوالت کش//اورزی با محدودیت مواجه اس//ت. از ای//نرو وزیر صنعت، مع//دن و تجارت در سفر ۴۲ آذر به همراه چند تن از معاونان و مدیران وزارتخانه ضمن افتتاح دو پروژه نان صنعتی و فوالد خلیجف//ارس از چند واحد صنعتی ازجمله کارخانه قند دزفول، واحد صنعتی تاشا بهعنوان تولیدکننده تجهی//زات نف//ت و گاز، تولیدکننده ماش//ینآالت صنعتی بهسازان بازدید کردند.

‹حمایت‹از‹کارآفرینان‹بخش‹خصوصی ‹

در این س//فر ی//ک روزه که از صبح پنجش//نبه آغاز ش//د و تا پاسی از شب ادامه داشت محمدرضا نعمتزاده کلنگزنی عملیات تولید «اندیافدی» را نی//ز انجام داد و در این مراس//م به لزوم توجه به دیگ//ر ظرفیتهای اس//تان خوزس//تان تاکید کرد. اس//تانی ک//ه نهتنها به ان//دازه کافی ب//ه منابع آب دسترس//ی دارد بلکه به دلیل آب و هوای معتدل و زمین حاصلخیز میتواند بخش//ی از نیازهای کشور را در تولید چوب تامین کند هرچند در س//الهای اخیر برای جبران این موضوع ساخت کارخانههای تولید «امدیاف» در دس//تور کار دولت قرار گرفته اس//ت. در همین راس//تا محمدرضا نعم//تزاده در مراس//م کلنگزن//ی کارخانه پاک چ//وب گفت: در کشور با کمبود چوب مواجه هستیم به همین دلیل راهان//دازی ۸ کارخانه «امدیاف» را در دس//تورکار قرار دادهایم که برای اجرای آن از کارآفرینان بخش خصوص//ی حمای//ت میکنیم. زیرا می//زان مصرف امدیاف در ای//ران بهدلی//ل کمبود چ//وب دو برابر میانگین جهانی اس//ت به همی//ن دلیل ۸ پروژه در تولید این محصول در دستور کار قرار گرفته است.

او با اش//اره به اینکه در مجلس ش//ورای اسالمی طرحی ب//رای خواب جنگلها در دس//تور کار قرار گرفته بود و این بدان معناست که ۰۱سال جنگلها به فراموشی سپرده شوند افزود: در دنیا درختکاری احیا شده و ایران نیز باید این الگو را اجرا کند و در مناطقی که به آب کافی دسترس//ی دارد در زمینه توسعه جنگلکاری بهره ببرد.

‹تاکید‹بر‹صنایع‹غذایی ‹

کارخان//ه قند دزفول یکی دیگر از پروژههایی بود که در این س//فر مورد بازدید وزی//ر و هیات همراه ق//رار گرفت. ای//ن کارخانه که از س//ال ۲۸ پس از خصوصیس//ازی به س//مت ورشکس//تگی حرکت ک//رده بود از س//ال ۴۸ بهطور کامل تعطیل ش//ده بود از اینرو در یک س//ال اخیر نی//ز با بهرهمندی از تس//هیالت س//تاد حمایت از صنایع که به دنبال بازگش//ایی کارخانههای تعطیلشده است بار دیگر آماده ورود به مدار تولید ش//ده است. این کارخانه که فراز و نشیب طوالنی را طی کرده دارای معوقات زیادی از همان س//الهای ۲۸ تا ۴۸ اس//ت که تازه خصوصیس//ازی ش//ده بود و وضعی//ت آن تاحدی اس//فبار ش//ده که هر طلبکاری با حکم دادستانی بخش//ی از تجهیزات ای//ن کارخانه را متناس//ب با طل//ب خود از کارخانه خ//ارج میکرد اما کارگرانی نیز هس//تند که همچن//ان طلبکار باق//ی ماندهاند و دول//ت ب//ا اعتب//ار ۰۲میلی//ارد تومان//ی از محل هدفمن//دی یارانهه//ا و هزینهکرد س//ازمان ایدرو که درمجم//وع به ۰۶میلیاررد تومان نیز میرس//د دوب//اره آن را فعال کرده اما با توجه به اینکه میزان بدهیها مربوط به بیش از ۰۱س//ال گذشته است و تاکنون مدیرعامل این شرکت اقدام مناسبی انجام نداده براس//اس شنیدهها برای دومین بار به مزایده گذاش//ته میشود که نهتنها مطالبات اخیر دولت را بپردازد بلکه حقوق عقبافت//اده کارکنان نیز واریز ش//ود. شاید سرنوشت این کارخانه عواقب واگذاری غیرکارشناس//ی و رانتی را نشان دهد که باید دولت در برنامه واگذاری بر آن تامل کند.

نعم//تزاده در بازدی//د از کارخان//ه قن//د دزفول ضمن تش//کر از مسئوالن دادگستری برای حمایت از راهان//دازی دوب//اره کارخان//ه قند دزف//ول گفت: امیدواری//م در آینده دو کارخان//ه قند دیگر در این منطقه احداث شود.

وزی//ر صنعت، معدن و تجارت با اش//اره به اینکه ب//ه دلیل ویژگی آب و هوای منطقه چغندر پاییزی تولید میشود که به آب کمی نیاز دارد به راهاندازی این کارخانه نیاز بود به همین دلیل با جلس//اتی که با مسئوالن دادگستری داشتیم تصمیم گرفتیم این کارخانه دوباره راهاندازی ش//ود. امیدواریم در آینده دو کارخانه جدید راهاندازی شود تا خیال کشاورزان منطقه راحت شود.

او ب//ا بیان اینکه برای نوس//ازی ای//ن کارخانه از س//ازمان ایدرو کمک گرفتیم افزود: نوس//ازی این کارخانه در دوره زمانی یک ساله انجام شد.

‹تکمیل‹زیرساخت‹در‹شهر ‹کهای‹صنعتی‹ ‹

نعمتزاده در ادامه س//فر خود در شامگاه ۵۲ آذر از شهرک صنعتی ش//ماره ۵ اهواز بازدید کرد. وی در دیدار با مدیران این ش//هرک تاکید کرد: شهرک صنعتی باید نیاز صنعتگ//ران را تامین کند. همین ش//هرک صنعتی از چند ماه پیش تاکنون بخش//ی از زیرس//اختهای م//ورد نیاز صنعتگ//ران از جمله گاز را تامی//ن کرد و برنامهریزی برای تکمیل دیگر زیرس//اختها نیز باید به س//رعت انجام ش//ود. در همین راستا تا جایی که بتوانیم از طریق مشارکت با وزارت راه و شهرس//ازی برای ساخت پل، زیرگذر و راه دسترسی آن اقدام میکنیم.

او ب//ا تاکید بر اینکه مدیران ش//رکتها در تامین مناب//ع مالی پروژهها باید از ت//وان بخش خصوصی بیش//تر استفاده کنند افزود: موانع قانونی زیادی در زمینه تولید وجود ندارد و تالش دولت این است که فضا را برای سرمایهگذاری و فعالیت بخش خصوصی روانتر کند. از ای//نرو برنامه وزارت صنعت، معدن و تج//ارت نیز در حمایت از صنایع ایجاد و توس//عه زیرساختهای شهرکهای صنعتی است.

نعمتزاده با بیان اینکه خوشبختانه تعداد زیادی از بخشهای خصوص//ی ایران با طرفهای خارجی برای س//رمایهگذاری مش//ترک به توافق رسیدهاند افزود: همکاری با ش//رکتهای بینالمللی که بیش از ۰۷ مورد آن نهایی ش//ده و حتی سرمایهگذاری بعض//ی از آنها آغاز و برخی نیز تا پایان امس//ال به تولید خواهند رس//ید، نشانگر ظرفیت باالی بخش خصوصی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بازدید از کارخانه فوالدس//ازی خلیجف//ارس ضمن تاکید بر اینک//ه بای//د در تولید محصوالت//ی مانند فوالد سیاس//تهای صادراتمح//ور تقویت ش//ود گفت: بخ//ش خصوص//ی میتواند در اج//رای پروژهها در داخل کش//ور نقش محوری ب//ازی کند همانگونه که کارخان//ه فوالد خلیجفارس با توان مهندس//ان داخلی ساخته شده است. با اجرای برجام و توسعه همکاریه//ای بینالمللی میت//وان از این ظرفیت برای همکاری با دیگر کشورها استفاده کرد.

ب//رای اجرای همی//ن رویکرد از ابت//دای دولت یازدهم تاکنون ۵۳ مصوبه تدوین شد که رفع موانع بخش صنعت و دادن استمهال به تولیدکنندهها از آن دس//ت بوده اس//ت. همچنین با ارائه الیحه ۰۳ بن//دی رفع موانع تولید از س//وی دولت به مجلس که بعد از اصالح و اضافه ش//دن چند بند از ابتدای امس//ال اجرا ش//د و در آن به مباحثی ازجمله نرخ ارز، تس//هیالت واحدهای بدهکار ...و پرداخته ش//د اجرای این قوانین موانع زیادی از صنعت کش//ور را رفع کرده و درحالحاضر تنها باید به کمک مجلس و تس//هیل قوانین فضای کش//ور به س//مت توسعه اقتصادی سوق داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.