صادقانه تالش کردیم

گف‹توگو‹با‹مرضیه‹سنوئی‹محصل،‹مدیرعامل‹شرکت‹اکسیر‹گل‹سرخ

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

شرکت اکسیر گل سرخ از چه سالی تاسیس € شد و در چه حوزههایی فعالیت میکند؟

م//ا این ش//رکت را در س//ال 84 با ه//دف کمک به س//المت مردم تاس//یس کردیم. در این ش//رکت فرآوردهه//ای گیاه//ی، داروی//ی و طبیعی س//اخته میش//ود ک//ه ه//م در م//واد دارویی و ه//م در مواد آرایشی-بهداشتی از آنها استفاده میکنند. محصوالت ما میتواند جایگزین خوبی برای مواد شیمیایی باشد که روی س//المت مردم اثر سوء دارد. این محصوالت طبیعی و استخراج شده از گیاهان دارویی هستند. ما اس//انسها و عصارههایی تولید میکنیم که بهعنوان طعمدهنده موادغذایی استفاده میشود برای مثال در لبنیات. بعضی عصارههای خوراکیمان هم برای مواد غذای پروتئینی مثل سوس//یس، کالباس، همبرگر و انواع س//سها کاربرد دارد. همچنی//ن عصارههایی را برای مواد آرایش//ی مثل صابون، کرم و ش//امپو مورد اس//تفاده قرار میدهیم. از عصارههای دارویی تولید ش//رکت اکسیر گل س//رخ نیز برای ساخت داروهای گیاهی استفاده میشود.

چطور ش/د ک/ه به فکر تاس/یس ش/رکت € افتادید؟

من پیش از ای//ن تجربه کار در چندین کارخانه را داشتم و آنجا متوجه این مطلب شدم که نگاه برخی مدیران عامل و مدی//ران بخشهای مختلف کارخانه نس//بت به خانمها خوب نیس//ت. به این فکر افتادم که خودم ش//رکتی را تاس//یس کنم و بتوانم تعدادی از خانمها را حمایت و برایش//ان ش//غل ایجاد کنم. از آنج//ا که ش//یمی خواندهام و بس//یار عالقهمند به گیاهان دارویی بودم، ش//رکت اکس//یر گل س//رخ را تاسیس کردم.

سرمایه اولیه را چطور تامین کردید؟ €

در ابتدای کار سرمایه خاصی نداشتیم و از کمکها و حمایتهای پارک بهرهمند ش//دیم. براساس طرح فناوران//های ک//ه داش//تیم، در مرکز رش//د پذیرفته ش//دیم و آنه//ا هم به ص//ورت پلکان//ی، 30 میلیون تومان دراختیار ما گذاشتند و دستگاه س//اختیم. کمک//م توانس//تیم از محل فروش درآمد کسب کنیم و با اعتباری که به دس//ت آورده بودیم، وام گرفتیم. پس از 4 س//ال که طرح تجاری ش//د، دیگر محیط کوچک پ//ارک جوابگوی نیازهایم//ان نبود. ب//ه همین دلیل در شهرک صنعتی توس محلی را خریدیم و مستقر شدیم.

چطور توانس/تید ب/ازار فروش € پیدا کنید؟ مزیتهای رقابتی شما چه بود؟

بزرگترین مشکل هر شرکتی فروش اس//ت و ش//رکتی میتوان//د در بازار به حیات خ//ود ادامه دهد که هم کیفیت باالیی داش//ته باش//د و هم محصولش را با قیمت رقابت//ی عرضه کند. تالش و جدی//ت هم که چاش//نی کار ش//ود، ش//رکت میتواند به موفقیت برسد. ما هم توانستیم با قیمت رقابتی و کیفیت باال بخشی از بازار را به دست آوریم.

شما در این شرکت دانشبنیان € چه مشکالتی دارید که شرکت تولیدی معمولی با آنها مواجه نیست؟

یک ش//رکت دانشبنیان برای همه اب//زار تولید و ف//روش خود برنامه دارد. از آن مهمتر طرح توس//عه است؛ چیزی که در شرکتهای دانشبنیان روی آن بس//یار تاکید دارند. این دست شرکتها تالش دارند هرسال محصولی فناورانه تولید و به بازار عرضه کنند که حرفی نو داشته باشد، اما شرکتهایی که رویکرد دانشبنی//ان ندارند، تولید خود را بهصورت س//نتی انجام میدهند که درحالحاضر مورد پس//ند جامعه نیست.

ش/ما پیش از این ش/غل ثاب/ت در کارخانه € داشتید و برای تاسیس شرکت خود شغلتان را رها کردید. نگران نبودید با به نتیجه نرس/یدن کار شرکت، متضرر شوید؟

بهط//ور طبیعی در ابتدای کار خألها و مش//کالتی وجود داش//ت، ام//ا زمانی که عش//ق و عالقه به کار وجود داشته باشد و تجربه و اعتمادبهنفس کافی هم ضمیمه ش//ود، در هر کاری میشود به خوبی پیش رفت و من هم خوشبختانه از این فاکتورها بیبهره نبودم.

پی/ش از ای/ن گفتید € ک/ه در برخی کارخانهه/ا رفتارهای مناسبی ازسوی مدیران نمیدیدید. آی/ا از وقت/ی مدیرعاملی ش/رکت اکسیر گل س/رخ را برعهده دارید، رفت/ار تبعیضآمی/زی مش/اهده کردهاید؟

نخستین نیروهای شرکت، دخترهای خودم بودن//د و نیروهای بع//دی که به جمع ما اضافه شدند هم حکم بچههای خودم را داشتند، خوشبختانه چون سنم باالس//ت و حکم مادر بسیاری از بچهها را دارم هم//ه به من احت//رام میگذارند بنابراین در این مدت مشکلی نداشتم.

چه س/ازوکاری برای جذب نیرو € داری/د؟ مش/کل مهاج/رت نیروی انس/انی ه/م داش/تهاید؟ اینکه به شرکتهای بزرگتر بروند یا به خارج از کشور مهاجرت کنند؟ ما برای هر قس//متی همچنین ب//رای انتخاب نیرو س//ازوکار مکتوب داریم. افراد متقاضی مورد سنجش ق//رار میگیرند و ب//ا آنها مصاحبه میش//ود. پس از آن یک ماه هم به ش//کل آزمایش//ی مش//غول به کار میشوند. خوش//بختانه بهندرت پیش آمده که کسی پس از طی دوره یک ماهه، مناس//ب شناخته نشود. در اصل آنهایی ماندگار میشوند که میتوانند خود را با محیط این ش//رکت وفق دهند. ما به صورت مرتب با نیروها گفتمان داریم و رفتاری که با آنها میش//ود و امکان//ات مالی که در اختیارش//ان ق//رار میگیرد، زمین//های را فراه//م کرده که کمتر کس//ی به دلیل نارضایتی مجموعه را ترک کند.

درح/ال حاض/ر چ/ه مش/کالتی داری/د و € میخواهی/د در چ/ه زمینههایی به ش/ما توجه بیشتری شود؟

مش//کل خاصی حس نمیکنم. درهر حال حمایت از شرکتهای دانشبنیان اتفاق خوبی است؛ حاال چه این کمک مادی باش//د و چه معنوی. خوشبختانه به م//ا هم از این بابت کمک ش//ده اس//ت و در مقاطع مختلف م//ورد حمایت قرار گرفتهایم. حدود یک ماه قبل از طرف اس//تانداری از من درخواست کردند که در ش//ورای اداریشان شرکت کنم و صحبتی داشته باش//م به عنوان شرکتی که توانسته اقتصاد مقاومتی را عملی کند. حضور من در مقابل مس//ئوالن استان و مورد تشویق قرار گرفتن، باعث مطرح شدن نشان تجاری من میش//ود. آن زمان هم که در پارک علم و فناوری مس//تقر بودیم، مس//ئوالن ب//رای بازدید از ش//رکت ما میآمدند و همین حمایتها موجب شده که بتوانیم رش//د کافی داش//ته باشیم. یکی از دالیل توجه همیشگی مسئوالن به این شرکت پایبندی به قوانین و کیفیت باالی محصوالت اس//ت؛ ما همیشه در زمین//ه پرداخت مالیات، بیم//ه کارکنان، دریافت مجوزه//ای الزم برای تولید محص//ول ...و توجه الزم را داش//تهایم. از طرفی صادقانه زحمت کشیدهایم و اگر بنابر طرح توجیهی که ارائه دادیم، وامی دریافت کردهای//م، وام را در همان راه خرج کردهایم و به فکر جمعکردن سود بیشتر برای خود نبودهایم.

دوری از پایتخت برای شما چه مشکالتی را € بهوجود آورده است؟

ما برای س//اخت هر محصولی باید از س//ازمان غذا و دارو مج//وز بگیری//م و این فرآیند ب//رای ما که در تهران مستقر نبودیم، س//خت و نفسگیر و هزینهبر بوده اس//ت. از آنجا که به دلیل قرار گرفتن کارخانه در شهرس//تان ما را کمتر میش//ناختند، گرفتن هر پروان//ه حدود یکس//ال ط//ول کش//ید، درحالی که ش//رکتهای مس//تقر در پایتخت بس//یار راحتتر و سریعتر مجوزهای الزم را دریافت میکنند.

زینب عبدی-صنایع کوچک: مرضیه س/نوئی محصل پیش از اینکه شرکت خود را تاسیس کند، س/الها تجربه کار در کارخانههای مختلف را داش/ته اس/ت، اما نارضایتی از محیطهای کاری و عالق/ه ب/ه گیاهان دارویی س/بب میش/ود ش/غل ثابت خ/ود را رها کند و ش/رکت دانشبنیان اکس/یر گل سرخ را در استان خراس/ان رضوی تاسیس کند؛ شرکتی که برای هر بخشی سازوکار مکتوب دارد و خیلی دقیق، با برنامه و قانونمند پلهپله پیش میرود. برای ساخت هر محصولی باید از سازمان غذا و دارو مجوز بگیریم و این فرآیند برای ما که در تهران مستقر نبودیم،

سخت و نفسگیر و هزینهبر بوده است. از آنجا که به دلیل قرار گرفتن کارخانه در شهرستان ما را کمتر میشناختند، گرفتن هر پروانه حدود یکسال طول کشید، درحالی که شرکتهای مستقر در پایتخت بسیار راحتتر و سریعتر مجوزهای الزم را دریافت

میکنند.

مرضیه سنوئی محصل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.