آغازخصوصیسازیصنعت خودرودرخدماتپسازفروش

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

آنچ/ه چهارمین همایش بینالمللی صنعت خودرو ایران را از س/ایر کنفرانسها متمای/ز کرده برنامهریزی برای عملیاتی کردن تجربیات موفق کش/ورهای حاضر در این همایش است. این کنفرانس با محوریت فروش و خدمات پ/س از ف/روش در نظر دارد، فعاالن این حوزه در ایران را به زنجیره جهانی متصل کند که به نظر میرس/د امضای قراردادهای منعقد ش/ده در صنعت خودرو این امر را امکانپذیرتر کرده اس/ت اما پرسش اساسی این است که آیا زنجیره خدمات پس از فروش در ایران ظرفیت و قابلیت اجرایی کردن این تجربیات را دارد؟ علی محمد گودرزی رییس ش/ورای سیاس/تگذاری چهارمین همایش بینالمللی صنعت خودرو و عضو هیاتمدیره سازمان مدیریت صنعتی در گفتوگو با گسترش صنعت به این پرسشها پاسخ داده است که در ادامه میخوانید.

در ح/ال حاض/ر س/اختار چهارمی/ن همایش € بینالمللی صنع/ت خودرو چگونه تعریف ش/ده است؟

بنابه دس//تور وزیر صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه چهارمینکنفرانسبینالمللیصنعتخودروازچندماهپیشتاسیسشدواقداماتی همچ//ون برگزاری فراخوان با هدف انتخاب مج//ری همایش در یک رقابت منطقی انجام و ش//رکتهایی که قابلیت برگزاری رخداد ملی بینالمللی را داش//تند، در این رقابت قرار گرفتند و درنهایت با دعوت از نمایندگان شرکتهای خودروساز، نماینده انجمن خدمات پس از فروش، قطعهس//ازان و نمایندگان فعاالن حوزه خدمات پس از فروش دورههای راهبردی آغاز و این جلس//ات به ص//ورت مرتب و هفتگی برگزار ش//ده و بر اس//اس س//اختار کمیته اجرایی، کمیته علمی و کمیته بینالمللی ایجاد ش//د. ریاس//ت این اجالس به عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کنفرانس به لحاظ راهبردی منصور معظمی رییس س//ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتخاب ش//د. همچنین با دعوتهایی که از شرکتهای معتبر بینالمللی خودروساز و ش//رکتهای داخلی از سوی دبیرخانه انجام ش//د، ثبتنامها با هدف اعالم حضور انجام و تاکنون اس//تقبال خوبی از این ش//رکتها شده است. براساس پیشبینیها، تمرکز این کنفرانس روی مهندسی فروش و خدمات پس از فروش که مطالبه جدی مشتریان از صنعت خودرو است، خواهد بود.

وجه تمایز این کنفرانس از 3 کنفرانس قبلی در چیست؟ €

بعد از موفقیت دولت تدبیر و امید و آغاز مذاکرات و امضای س//ند برجام، تردیدی نیست که استقبال برای ایجاد سرمایهگذاری در ایران در حوزههای مختلف گسترش یافته تا جایی که بیش از ۵میلیارد دالر سرمایهگذاری، ارقامی است که در حوزههای صنعتی، معدنی و تجارتی به ثبت رس//یده و حتی بس//یاری از ش//رکتها در خرید زمین، تاس//یس کارگاه و مواردی از این دس//ت، اقداماتی داشتهاند. صنعت خودرو بهعنوان صنعتی با ارزشافزوده باال و اشتغال مناسب نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی هر کشور از جمله ایران دارد و ایران نیز ظرفیت و قابلیتی در این زمینه داشته که اکنون با آن مواجه هس//تیم. موفقیت در برجام و نیز در مذاکرات صنعت خودرو و قراردادهایی که از س//الهای پیش با خودروس//ازان اروپایی بهدس//ت آمد، نتایج روش//ن کنفرانس سوم بود که بر این اساس در کنفرانس چهارم ضمن دستاوردهای کنفرانسهای پیش//ین، وجه تمایز این کنفرانس که تمرکز روی نظر مشتری است اعالم ش//ده و چگونگی ارزیابی نیاز و نظر مشتری نیز مطرح شده تا مشخص شود به چه ترتیب میتوان ش//اهد ارتقای کمی و کیفی در زنجیره ارائه خدمات بود. بهطور قطع این امر مهمترین وجه تمایز کنفرانس و محور و ش//عار کنفرانس چهارم خواهد بود.

با ارائه تجربیات موفق زنجیره خدمات پس از فروش در این کنفرانس، € ش/بکه خدمات پ/س از ف/روش خودروس/ازان داخلی قابلی/ت تطبیق با تجربیات جهانی را خواهند داشت؟

یادگی//ری از بهترین تجربیات دنیا راهی اس//ت که هر صنعتی باید آن را س//پری کن//د. ب//ه همین دلیل یک//ی از راهبرده//ای این کنفران//س، یادگی//ری از بهترین تجربیات کش//ورهای توسعه یافته دنیاست. بنچ مارکینگ یا بهینهکاوی و همچنین الگوب//رداری، دو محور اصلی اس//ت که در این همایش مدنظ//ر قرار خواهد گرفت تا زنجیره خدمات پس از فروش را بهعنوان یک تجربه موفق اروپا، ارائه کند. رویارویی و در معرض این تجربیات قرار گرفتن میتواند منجر به انتقال دانش و تجربه خدمات پس از فروش به کارشناسان، مدیران و سیاستگذاران این حوزه شود که بهطور قطع تع//داد قابلتوجهی تجربه جهانی در چهارمی//ن همایش بینالمللی صنعت خودرو ایران ارائه خواهد ش//د. هرچند ممکن اس//ت در حوزه فروش و مکانیزمهای فروش و خدم//ات پس از فروش با آنچه در کش//ورهای توس//عه یافته جه//ان در حال انجام است، تفاوتهای چشمگیری در حوزههایی همچون لیزینگ، تسهیالت و نرخ سود بانکی داش//ته باش//یم اما در عین حال آگاهی از این روشها میتواند برای طراحی راهبردهای آینده توسعه صنعت خودرو ایران مفید باشد.

می/زان تف/اوت نح/وه ف/روش و خدم/ات پ/س از ف/روش ای/ران ب/ا € استانداردهای جهانی را چگونه ارزیابی میکنید؟

ای//ران یکی از پیش//گامان صنعت خودرو در منطقه خاورمیانه به ش//مار میرود و دارای رتبه یک است و از سالهای پیش در این مسیر حرکت کرده و در راههایی که از س//الهای پیش طی کرده، با چند مس//یر مواجه بوده اس//ت. بنابراین اگر تصمیم به انجام تغییر و تحوالتی در صنعت خودرو بگیریم باید همیش//ه مس//یری را در نظر داش//ته باش//یم. ما همیش//ه در معرض صنعتی بینالمللی و رقابتی قرار داش//تیم و ش//اهد امکان حضور در بازارهای جهانی از چند سال گذشته در این صنعت بودهایم اما ام//کان محدودی برای تولید محص//ول صادراتی و قرار گرفت//ن در زنجیره بازار جهانی داش//تهایم. متخصصان این حوزه معتقدند یکی از راهکارهای تحقق این امر، گذشتن از تجربه چند سال گذشته و نتایج منفی حاصل از آن بوده است. ضمن آنکه رویک//ردی با عنوان واردات خودروهای خارجی و مونتاژ آنها در داخل کش//ور کنیم و نقشی برای س//اخت داخل قائل نشویم نمیتواند با استعدادها و قابلیتهای ایران از نظر منابع انس//انی، فارغالتحصیالن و مهندس//ان موجود، منطقی باشد بنابراین آرمان//ی که مدنظر اس//ت حضور در بازارهای جهانی و توس//عه محصول و همچنین طراحی مناس//ب اس//ت و در این رهگذر وارد کردن خودروهای خارجی و مونتاژ آنها مزیتی برای صنعت خودرو ایران نخواهد داش//ت. این در حالی اس//ت که هماکنون رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری برد - برد با ش//رکتهای بینالمللی و چندملیتی اس//ت که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به عنوان متولی این امر، از آن حمایت خواهد کرد که در صورت تحقق این شرایط، میتوان با امضای قراردادهایی مانند قرارداد رنو و پژو ش//ریک راهبردی شرکتهای اروپایی باشیم که در این قالب همکاریهای مش//ارکتی ش//کل گرفته و تولید صادراتی انجام خواهد ش//د. در این ش//رایط شاهد تحول خدمات پس از فروش خواهیم بود که از مسیر این تحوالت دیگر رویکرد س//نتی پذیرفته نخواهد ش//د و با وجود اقدامات انجام شده در این زمینه، باز هم مش//تری رضایت قابلتوجهی نخواهد داشت. هرچند ممکن است در زنجی//ره خدمات پس از فروش نیز گالیههایی از س//اخت قطعات وجود داش//ته باش//د. به هرحال مس//یری که اکنون در همکاریهای بینالمللی طراحی میشود، مس//یری منطقی اس//ت و در صورت داش//تن محصولی با کیفیت، یک خودروس//از جهانی در ش//راکت با ایران هیچ زمانی به اس//تانداردهایی در سطح پایین چه از نظر مصرف سوخت و استانداردهای زیس//تمحیطی راضی نمیشود بلکه استانداردها باید جهانی و در سطح بینالمللی باشد.

آی/ا میتوان به این ش/رایط امی/دوار بود که با انتق/ال تجربیات موفق € کشورهای اروپایی، ایران همزمان با ورود خودروهای جدید به بازار تبدیل به هاب منطقه در زمینه ارائه خدمات پس از فروش مناسب شود؟

بهطور قطع باید تمرکز برای توس//عه محصول استاندارد از نظر طراحی محصول و پلتفرمهای جدید در س//ایه همکاریهای جدید خارجی ارتقا یابد. وقتی استراتژی تولید خودرو و بنگاه در کالس جهانی مطرح باش//د، شرکای این صنعت نیز در حوزه خدم//ات پ//س از فروش مهمترین بخ//ش کار خواهند بود. در حال حاضر ش//رکت بازرس//ی کیفیت با نظرسنجی وضعیت کیفیت خودروهای ساخت داخل، تولیدات داخلی را رصد میکند و خودروس//ازان نیز در جری//ان روند کار قرار میگیرند. البته ای//ن روند در همه جای دنیا وجود دارد که در بخشهای مختلف از طراحی خودرو تا رنگ، دیدگاههای مشتری در مرحله نخست مدنظر قرار میگیرد و شناخت دیدگاه و نظرس//نجیها و نگاه مشتری به محصول، آغاز تدوین استراتژی محصوالت خواهد بود. مش//تری میخواهد آس//ان و س//ریع خدمات را از بخش خدمات پس از فروش خودروس//ازان دریافت کند و ب//ا توجه به اینکه صنعت خودرو روز به روز به س//مت خصوصیتر ش//دن حرکت میکند، برای ماندگاری و پای//داری در بازارهای جهانی الزم است به این موضوع توجهی ویژه شود چرا که روند خدمات پس از فروش چالش اصلی هر بنگاه بوده و الزم است فعاالن این حوزه در داخل کشور از فضای بینالمللی بیاموزن//د و دانش را منتق//ل کنند. آموزش و فرهنگس//ازی مهمترین موضوع این چالش است و به طور قطع در این زمینه مشتری باید به حقوق خود آگاه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.