80 هزار بنگاه بدون واحد تحقیق و توسعه

«گسترش‹صنعت»‹از‹هفدهمین‹نمایشگاه‹دستاوردهای‹برتر‹پژوهش،‹فناوری‹و‹فن‹بازار‹گزارش‹م‹یدهد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

اکن//ون ۰۸ه//زار بن//گاه تولیدی و صنعتی کوچک و متوس//ط در کش//ور وجود دارد ک//ه بیش//تر آنها فاقد واحدهای تحقیق و توسعه هستند از این رو قرار است ب//رای رف//ع این مش//کل خوش//ههای صنعتی برای اتص//ال بنگاهه//ای خرد، کوچک و متوس//ط به واحدهای بزرگ تشکیل شود. به گفت//ه مدی//ر کل آم//وزش، پژوهش و فن//اوری وزارت صنع//ت، معدن و تجارت رس//یدن به رش//د اقتصادی با تبدی//ل ش//هرکهای صنعتی به ش//هرکهای فناوری امکانپذیر اس//ت. ب//رای تحقق این ام//ر در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای برتر پژوهش، فناوری و فن بازار موافقتنام//ه اجرای دورههای کارآم//وزی در صنعت به امضای معاونان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و صنعت، معدن و تجارت رسید که به گفته خانمحمدی ح//دود ۵۱ ماه زمان نیاز داریم تا نتیجه این تفاهمنامه را در رشد اقتصادی مشاهده کنیم.

‹اجرای‹2‹برنامه‹ملی‹دان ‹شبنیان‹ ‹

رمضانعل//ی صادقزاده، سرپرس//ت معاونت آموزش، پژوه//ش و فن//اوری وزارت صنعت، مع//دن و تجارت با اش//اره به ویژگیهای این نمایشگاه به گسترش صنعت گفت: زمینه عرضه توانمندیهای دانش//گاهها و صنایع در هفدهمین نمایش//گاه دس//تاوردهای برتر پژوهش، فناوری و فن بازار فراهم ش//ده تا قراردادهایی برای حل مشکالت فناورانه و پژوهشی صنایع در قالب موافقتنامه با دانش//گاهها به امضا برسد. او افزود: تاکنون ۰۰۲ واحد تحقی//ق و توس//عه را در بنگاههای تولی//دی و صنعتی راهان//دازی کردهایم. هرچن//د عضو کارگ//روه معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری هستیم اما برای فعال کردن ش//رکتهای دانشبنیان صنعتی در نظر داریم از این ش//رکتها حمایت کنیم تا بتوانند در ش//هرکهای صنعت//ی فعال ش//وند و محصوالت ب//ا ارزش افزوده باال همراه با فناوری نوی//ن تولید کنند. تالش داریم صنایع موج//ود را به س//مت دانشبنیان ش//دن صنعتی پیش ببریم که برگزاری چنین نمایش//گاهی فرصتی خواهد ب//ود تا تمامی حلقههای پژوه//ش و فناوری به هم وصل ش//وند. به گفته صادقزاده توس//عه واحدهای تحقیق و توس//عه در بنگاههای تولیدی و صنعتی یکی از تکالیف س//تاد اقتصاد مقاومتی اس//ت. با راهاندازی این واحدها عالوه بر ارتباط تنگاتنگ صنایع با دانشگاهها بنگاههای تولیدی و صنعتی میتوانند خود را به فناوریهای نوین مجهز کنند ع//الوه بر این بنابر قانون رف//ع موانع تولید بنگاههایی که دارای واحدهای تحقیق و توس//عه باشند میتوانند از ۰۱درصد مالیات معاف ش//وند و در صورت عقد قرارداد با دانشگاهها از پرداخت ۰۵درصد هزینهها نیز معاف میشوند. سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فن//اوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاس//خ به این سوال که برای اجرای برنامههای اقتصاد دانشبنیان که از س//وی س//تاد اقتصاد مقاومتی ب//ه وزارت صنعت، مع//دن و تجارت واگذار ش//ده چه وظایف//ی به معاونت آموزش، پژوهش و فناوری محول ش//ده است، افزود: دو بخ//ش ایجاد واحدهای تحقیق و توس//عه در بنگاههای تولی//دی و صنعت و دیگری ایجاد س//امانه محصوالت و کاالهای دانشبنیان به ما واگذار ش//ده که این س//امانه با حضور مهندس محمدرض//ا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین نمایشگاه رونمایی شد تا تمام محصوالتی که به واس//طه واحدهای تحقیق و توس//عه تولید میش//وند در این س//امانه قرار گیرند و به تقویت تولید و کاهش واردات کمک کند.

‹ارائه‹085‹طرح‹پژوهشی‹ ‹

علی یزدان//ی، مدیرعامل س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران هدف از امضای تفاهمنامه در ای//ن نمایش//گاه را حمایت از طرحهای پژوهش//ی و تجاریسازی فناوریهای پیش//رفته بهعنوان زیربنای اقصاد مقاومتی دانست و به گسترش صنعت گفت: تا به حال بیش از ۰۸۵ طرح پژوهش//ی به مجموعه سازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران ارائه شده و بن//ا داریم از حضور دانش//جویان در بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ حمایت کنیم تا با حضور دانشجویان در این بنگاهها بتوان فناوریهای پیشرفته را تجاریسازی و ب//ه تولی//د صنعتی تبدی//ل کرد و هزین//ه تبدیل این فناوریه//ا به تولید صنعتی ب//ا حمایت وزارت صنعت، مع//دن و تجارت خواهد بود و حداکثر تس//هیالت برای استقرار این دانشجویان در شهرکهای صنعتی در نظر گرفته شده است.

او اف//زود: همچنین وزارت صنعت، مع//دن و تجارت ردیف بودج//های را برای طرحهای پژوهش//ی در قالب طرحه//ای فنی و اعتباری در نظ//ر گرفته که مجری آن معاون//ت آموزش، پژوه//ش و فن//اوری وزارت صنعت، معدن و تجارت اس//ت. با اجرای این تفاهمنامه عملیاتی و کاربردی کردن تحقیقات با س//رعت بیش//تری انجام میش//ود و در آیندهای نه چندان دور شاهد ثمرات این تفاهمنامه خواهیم بود.

یزدانی در پاس//خ به این سوال که برنامه سازمان برای راهان//دازی واحده//ای تحقیق و توس//عه در بنگاههای تولیدی و صنعتی برای آینده چیس//ت؟ تصریح کرد: با توجه به اینک//ه امکان تبدیل تمام//ی صنایع به صنایع پیش//رفته مقدور نیس//ت از اینرو ابتدا بای//د برمبنای وضعی//ت موجود عارضهیابی کنی//م و روی صنایعی که قابلی//ت رقابت ب//ا بازارهای جهان//ی را دارند مطالعات و پژوهشه//ای کارب//ردی ش//ود و بعد از آن ب//ا حمایت مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک بتوان فناوریها را تجاریسازی کرد.

ب//ه گفت//ه مدیرعام//ل س//ازمان صنای//ع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اکنون ۰۸ هزار بنگاه تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که بیشتر آنها فاقد واحدهای تحقیق و توس//عه هس//تند از اینرو مدل خوش//ههای صنعتی را که در تمام دنیا برای توسعه صنعت//ی وجود دارد ب//ه منظور فعالس//ازی واحدهای تحقیق و توس//عه مدنظر قرار دادهای//م. هدف از اجرای خوش//ههای صنعتی اتص//ال بنگاههای خ//رد، کوچک و متوس//ط به واحدهای ب//زرگ در قال//ب قراردادهای پیمان//کاری فرع//ی صنعتی SPX اس//ت. (پیمانکاری فرعی برونسپاری از طریق همکاری واحدهای تولیدی مکمل مختلف است که در این حالت یک پیمانکار اصلی همراه با عرضهکنندگان پیمانکاران فرعی متعدد وجود دارن//د.) با اجرای این طرح دو طرف میتوانند از امکانات یکدیگر استفاده کنند و امکان تشکیل واحدهای تحقیق و توس//عه برای خوش//ههای صنعتی فراهم خواهد شد. این موضوع در دس//تور کار قرار گرفته اما هنوز عملیاتی نشده است.

‹فراهم‹شدن‹زمینه‹نوآوری‹ ‹

خس//رو پیری، مدی//رکل دفت//ر سیاس//تگذاری و برنامهری//زی فناوری وزارت عل//وم، تحقیقات و فناوری با اش//اره به تفاهمنامه اجرای دورهه//ای کارآموزی در صنعت به گسترش صنعت گفت: با اجرای این تفاهمنامه دانش//جویان با دنیای بیرون از دانش//گاه و صنایع بیشتر آش//نا میش//وند که زمینه نوآوری و خالقی//ت را برای دانشجویان فراهم خواهد کرد.

او افزود: پارکهای علم و فناوری، دانشگاهها و صنایع برای به وجود آوردن زمینه خالقیت و نوآوری در صنایع به وسیله نیروهای جوانی که دارای دانش روز هستند به طور کامل حمایت خواهند کرد.

محمدرض//ا خانمحمدی، مدیرکل آموزش، پژوهش و فن//اوری وزارت صنعت، مع//دن و تجارت با بیان اینکه بحث رشد اقتصادی همیش//ه بین کشورها مطرح بوده به گس//ترش صنعت گفت: کش//ورهایی مانند سنگاپور و کرهجنوبی برای اینکه رش//د اقتص//ادی خود را ۳ برابر کنند نیاز به شهرکهای صنعتی را ضروری میدانستند اما هنگام کار متوجه ش//دند عالوه بر توس//عه س//رمایه بای//د داراییه//ای نامش//هود (دارایی غیرپول//ی و فاقد ماهی//ت عینی) خود را نیز برای رس//یدن به این رش//د فراه//م کنند از اینرو ش//هرکهای فناوری را جایگزین ش//هرکهای صنعتی و نیروی فناور را جایگزین نیروی مهندسی کردند. او افزود: با این سیاست توانستند تولید ناخال//ص داخلی و ارزش اف//زوده محصوالت خود را باال ببرن//د بنابراین برای بازده ب//اال و افزایش بهرهوری باید شهرکهای صنعتی را به شهرکهای فناور تبدیل کنیم. درحالحاضر ش//هرکهای صنعتی میتوانند بهرهوری ۳ تا ۴درصد به همراه داش//ته باش//ند اما اگر بخواهیم به رشد اقتصادی برسیم باید استفاده از فناوریهای نوین را در این شهرکها جدی بگیریم. دو ویژگی شهرکهای فن//اوری تخصصی بودن و دانش روز داش//تن اس//ت از اینرو باید تامین حوزه نرماف//زاری را به پارکهای علم و فناوری و مراکز رش//د س//پرد و از س//ویی برای تامین حوزه س//ختافزاری نیاز به ش//هرکهای فناوری داریم تا بت//وان ایدهها را در این ش//هرک ب//ه محصول تبدیل ک//رد. او ب//ه تفاهمنامه اجرای دورهه//ای کارآموزی در صنعت اش//اره کرد و گفت: حدود ۵۱ ماه زمان نیاز داریم تا نتیجه این تفاهمنامه را در رش//د اقتصادی مش//اهده کنیم. این مدل در کش//ورهای دیگر بازده بس//یار خوبی داشته است. بنده بر این عقیدهام اگر پارکهای فناوری و ش//هرکهای صنعتی را رشد دهیم اما به شهرکهای فناور توجه نکنیم رش//د مطلوبی را در اقتصاد نخواهیم داش//ت. ۴۸ دانش//گاه، ۶۳ پژوهش//گاه، ۰۳ پارک علم و فناوری، ۶ مرکز رش//د و ۲۸ موسسه دولتی و غیردولتی جدیدترین دس//تاوردهای پژوهشی و فناوری خود را در این نمایشگاه عرضه کردهاند و با حضور محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۲۵ محصول فناوری برتر دانش//گاهها، پژوهشگاهها، پارکها و مراکز رشد علمی و فناوری کشور در هفته پژوهش رونمایی شد.

محمدرضا‌خا ‌نمحمدی

برای بازده باال و افزایش بهرهوری باید شهرکهای صنعتی را به شهرکهای فناور

تبدیل کنیم

علی‌یزدانی بیش از ۰۸۵ طرح پژوهشی به مجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی

ایران ارائه شده

رمضانعلی‌صاد ‌قزاده تاکنون ۰۰۲ واحد تحقیق و توسعه را در بنگاههای تولیدی و صنعتی راهاندازی

کردهایم

خسرو‌پیری دانشجویان با دنیای بیرون از دانشگاه و صنایع

بیشتر آشنا میشوند

طیبه جهانبازی

صنعت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.