عملکرد‹ضعیف‹بان ‹کهای‹خصوصی‹در‹حمایت‹از‹تولید

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

قائممق//ام وزیر صنعت، معدن و تج//ارت گفت: بانکهای خصوص//ی عملکرد بس//یار ضعیفی در حمای//ت از تولید و صنع//ت دارند و ۵۹درصد تس//هیالت رونق تولید در س//ال جاری از سوی بانکهای دولتی اعطا شده است.

رضا رحمانی در گفتوگو با مهر با انتقاد از عملکرد ضعیف بانکه//ای خصوصی در حمایت از تولید کش//ور اظهار کرد: بانکهای خصوصی با وجود منابع مالی خوب، عملکرد بسیار ضعیف//ی در حمای//ت از تولید و اعطای تس//هیالت رونق به واحدهای صنعتی دارند و ۵۹درصد تسهیالتی که از ابتدای سال تاکنون به واحدهای صنعتی پرداخت شده از سوی بانکهای دولتی بوده است.

قائممقام وزی//ر صنعت، معدن و تجارت با اش//اره به وضعیت صادرات کش//ور گفت: س//ال گذشته برای نخستین بار در س//الهای اخیر میزان صادرات کشور باالتر از میزان واردات رفت و تراز مثبت شد که این روند رشد باید ادامه پیدا کند.

وی اف//زود: صادرات در کنار فناوری تولی//د، دو بال پرواز برای صنعت کشور هستند و در حال حاضر نیز افزایش صادرات در برنامه دولت است.

قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: امس//ال مقرر اس//ت صادرات غیرنفتی کش//ور ۰۱ میلیارد دالر نسبت به سال گذشته افزایش یابد و برنامههایی برای تحقق این هدف طرحریزی شده است.

رحمان//ی با اش//اره به لزوم رش//د ص//ادرات در کنار رف//ع موانع تولید خاطرنش//ان کرد: باید تقاض//ای صادرات محصوالت تولی//دی داخل در بازاره//ای خارجی تحریک ش//ود چراکه افزای//ش تولید به تنهای//ی به منزله رش//د ش//اخصههای اقتصادی نیس//ت و تولیدی که در انبارها بماند هیچ سودی ندارد.

وی تصریح کرد: هماکنون صادرات بهترین راه حمایت از تولید ملی اس//ت و دس//تگاههای اجرایی در این عرصه باید تس//هیل امور مربوط به صادرات را مدنظر قرار داده و بخش خصوصی در این زمینه بیشتر فعال شود.

قائممق//ام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در س//طح کش//ور از ابتدای س//ال تاکنون ۲۱هزار و ۰۰۵میلیارد تومان تسهیالت رون//ق تولی//د به واحدهای صنعتی کوچک و متوس//ط پرداخت ش//ده و درمجموع ۶۱هزار میلیارد تومان برای تسهیالت رونق درنظر گرفته شده است.

وی خاطرنش//ان کرد: در حال حاضر بررس//ی پروندههای موجود برای اعطای تس//هیالت رونق را در دس//تور کار داریم ول//ی محدودیتی وجود ندارد و در صورت تامین منابع بیشتر به درخواستهای واحدهای صنعتی دیگر نیز که از این پس خواستار تسهیالت باشند پاسخ داده خواهد شد.

رحمانی درباره برنام//ه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واحدهای صنعتی اس//تان مرکزی اف//زود: از ابتدای س//الجاری تاکنون واحدهای صنعت//ی متقاضی تس//هیالت در اس//تان مرکزی بی//ش از ۰۰۴میلیارد تومان تس//هیالت رونق دریافت کردهاند و اعطای این تسهیالت به سایر واحدهای متقاضی نیز ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.