تحقق اهداف سازمانهای توسعهای منوط به خصوصیسازی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

دول//ت الیحه بودجه ۶۹ را براس//اس افزای//ش بهرهوری و کاه//ش هزینههای دولت تنظیم کرده بر همین اساس در طرحه//ای س//ازمانهای توسعهای استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران خارجی بیشتر مدنظ//ر قرار گرفته اس//ت تا ش//رکتهای وابس//ته به این س//ازمانها با جذب سرمایه طرحه//ای خ//ود را مدیریت کنند. برهمین اساس دولت در بودجه ۶۹ از سویی بودجه س//ازمانهای توس//عهای را کاهش داده و از سوی دیگر با تهات//ر مطالبات و بدهیهای این س//ازمانها قصد دارد تا کمبود بودجه به وجود آمده را پوشش دهد اما برنامهریزی این س//ازمانها باید براساس جذب سرمایه خارجی باشد. با جذب س//رمایه خارجی ضمن برطرف شدن تحریمها به واسطه شرکتهای خارجی میتوان با استفاده از تخصص آنها طرحها و ش//رکتهای دولتی زیانده را به س//وددهی رساند.

ش//رکتهای دولتی اغلب روی کاغذ سودده اما در عمل زیانده هس//تند دلیل آن نیز نحوه مدیریت دولتی است. مدیران دولتی همچون مس//تاجرانی هستند که احساس مالکی//ت میکنند و با صرف هزینههای بس//یار در صورت ورشکس//تگی هیچگونه مس//ئولیتی را برعه//ده نخواهند گرف//ت. دولت هرچ//ه کوچکت//ر ش//ود و هزینههای آن کاهش پیدا کند بهطور قطع بهرهوری افزایش پیدا خواهد کرد.

بنابرای//ن در برنامهری//زی دولتی باید به س//مت تحقق اصل۴۴ قانون اساسی حرکت کنیم. اگر ساختار سازمانهای توسعهای به همین شیوه ادامه پیدا کند دولت به هر میزان که مطالبات آنها را پرداخت کند نه تنها این س//رمایهها از بین خواهد رفت بلکه مشکالت این مجموعهها نیز بیشتر خواهد شد و درنهایت روزی شاهد فروپاشی صنایع دولتی خواهیم بود بنابراین سازمان گسترش و نوسازی صنایع اگر به دنبال تحقق اهداف خود است باید واگذاری شرکتهای زیر مجموعه خود را با ش//فافیت کامل در دستور کار قرار دهد.

هیچ دولتی تاکنون اصل۴۴ قانون اساسی را بهطور کامل اجرا نکرده و دلیل این امر نیز به بیرغبتی مدیران دولتی و منافع شخصی آنها برمیگردد. براساس برنامهریزیهای دول//ت که بر مبنای افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای دولت تنظیم ش//ده، اگر س//رمایهگذاری خارجی به خوبی محقق ش//ود تا حد مطلوبی میتوانیم شاهد تحقق ارتقای بهرهوری در بودجه ۶۹ باشیم.

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.