امضای ۰1 سند همکاری میان ایران و اندونزی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

۰۱س//ند و موافقتنامه هم//کاری در همایش اقتصادی ایران و اندونزی میان بخشهای خصوصی دو کشور امضا شد.

به گ//زارش مهر، ای//ن موافقتنامهها و اس//ناد همکاری ش//امل موافقتنامه همکاری اتاقهای بازرگانی دو کش//ور، همکاریهای بانکی، بیمهای، بورس و موافقتنامه همکاری در تولید مقواه//ای صنعتی، کاغذ چاپ و کاغذهای بدون پوشش است.

در مراس//م امض//ای ای//ن موافقتنامهه//ا در محل اتاق بازرگان//ی ایران، روس//ای اتاقه//ای بازرگانی دو کش//ور، علی صالحآبادی، مدیرعامل بانک توس//عه صادرات ایران، مس//ئوالن بانکی اندون//زی، ۰۵ فعال اقتص//ادی اندونزی در حوزهه//ای بانکی و بیم//های، س//رمایهگذاری، نفت و گاز، فوالد، گردش//گری و صنایع و محصوالت کش//اورزی، س//رمایهگذاری، نف//ت و گاز، فوالد، گردش//گری و صنایع و محصوالت کش//اورزی و فع//االن اقتصادی ایرانی حضور داشتند.

غالمحس//ین ش//افعی، رییس اتاق ایران در این مراسم گفت: افزای//ش مبادالت تجاری دو کش//ور ت//ا ۲میلیارد دالر هدفگذاری ش//ده که برای رسیدن به این هدف باید موانعی مانند مش//کالت بانکی، نظام تعرفهای و مشکالت اداری برطرف شود.

وی افزود: امضای ۰۱ س//ند هم//کاری میان بخشهای خصوصی دو کش//ور، توس//عه روابط اقتصادی دو کشور را سرعت میبخش//د ضمن اینکه اتاق بازرگانی مشترک دو کشور به زودی تاسیس میشود.

روس//الن روس//النی، رییس اتاق بازرگانی اندونزی هم در ای//ن مراس//م با اش//اره به اینک//ه ای//ران و اندونزی دو اقتصاد نوظهور هس//تند، مش//ارکت راهبردی دو کشور را تامینکننده منافع دو کشور دانست.

وی افزود: ایران هماکنون فقط در ۳ طرح معدن، صنعت و کشاورزی اندونزی حضور دارد و ایران با توانمندیهایی که دارد، میتواند در طرحه//ای اولویتدار اندونزی مانند طرحه//ای زیرس//اختی، حملونق//ل و گردش//گری ه//م مشارکت و همکاری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.