‹آغاز‹بررسی‹الیحه‹برنامه‹ششم‹توسعه از‹امروزدر‹مجلس‹

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

بررس//ی الیحه برنامه ششم توسعه کش//ور از روز یکشنبه در مجلس ش//ورای اس//المی آغاز میش//ود و نماین//دگان در طول ای//ن هفته تا چهارشنبه جلسه علنی خواهند داشت.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس ش//ورای اس//المی در هفته جاری بهدلیل بررس//ی الیحه برنامه شش//م توسعه از یکش//نبه تا چهارشنبه جلس//ه علنی خواهند داشت.بررس//ی الیحه برنامه ششم توسعه هفته گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس پایان یافت.

احمد امیرآبادی، عضو هیاترییس//ه مجلس شورای اسالمی پیش از این اعالم کرده بود: دو ش//یفته بودن مجلس برای بررسی الیحه برنامه شش//م توسعه قطعی است و به احتمال زیاد با رای نمایندگان جلسات سه شیفته برگزار خواهد شد.

نمایندگان مجلس همچنین در جلس//ات هفته جاری خود قرار است گزارش کمیس//یون برنامه و بودجه و محاس//بات درب//اره الیحه احکام دائمی برنامههای توس//عه کش//ور اعاده شده از ش//ورای نگهبان را نیز بررسی کنند.

همچنین قرار است گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی ب//ر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد «ش//رکت ملی صنایع مس ایران» و گزارش کمیس//یون کش//اورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از «شرکت کشت و صنعت کارون» و «شرکت توسعه نیشکر» و صنایع جانبی آن نیز در مجلس قرائت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.