تداوم ارائه خدمات زیرساختی و بستههای حمایتی در شهرکها

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

معاون برنامهریزی س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران با بیان لزوم حمایت از صنعتگران اعالم ک//رد: بخش تولید و صنعت نیازمند حمایت و پشتیبانی جدی است.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعت//ی گیالن، فرشاد مقیمی در نشس//ت با مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعت//ی گیالن با اش//اره به نقش صنایع کوچک و متوس//ط در ایجاد اش//تغال و تولید تصریح کرد: سهم بسزای صنایع کوچک و متوسط در تولید و رشد اقتصادی کشور موجب شده تا این بخش از بنیانهای اقتصاد مقاومتی و ابزاری ارزشمند و کارآمد به شمار رود.

مقیمی با بیان اینکه صنایع کوچک و متوسط نقش مهم//ی در تولی//د صنع//ت، ارزشافزوده و ارزش ناخال//ص تولی//د مل//ی دارد، تصری//ح ک//رد: انعطافپذی//ری در نوس//انات اقتصادی و س//لیقههای ب//ازار و امکان تغیی//ر محصول در حداقل زمان ازجمله مزیتهای راهاندازی صنایع کوچک و متوسط در کشور است.

معاون برنامهریزی س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران پرداخت//ن به مقوله تحقیق و توس//عه (آرانددی) در صنایع کوچک و متوس//ط را از الزامات مهم مان//دگاری و دوام این صنایع عنوان کرد و افزود: توجه به نیاز بازار مصرف، بازارسازی و توسعه آن و ایجاد تنوع در محصوالت، از مهمترین مواردی اس//ت که برای حف//ظ حیات صنایع کوچک و متوس//ط باید به آن پرداخته شود.

مقیم//ی در ادام//ه ب//ر ش//ناخت جام//ع از توانمندیه//ا و ضعفهای ش//هرکها و نواحی صنعت//ی تاکی//د ک//رد و اف//زود: ارائ//ه خدمات زیرس//اختی و بس//تههای حمایتی ب//ا توان هر چه بیش//تر باید تداوم یابد تا ش//اهد راهاندازی واحدهای صنعتی جدید، ایجاد اش//تغال پایدار و افزای//ش ت//وان تولیدی کش//ور در عرصههای مختلف صنعتی باشیم.

۰۰8هکتار زمین آماده واگذاری ‹

در ادام//ه این نشس//ت همچنی//ن طهمورث الهوتیاشکوری، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیالن با بیان ارائه خدمات زیرساختی و بستههای حمایتی ویژه صنایع کوچک و متوسط از آمادگ//ی واگذاری بی//ش از 008هکتار عرصه صنعتی به سرمایهگذاران خبر داد.

الهوتیاش//کوری تصری//ح ک//رد: از مجم//وع 63ش//هرک و ناحیه صنعتی مص//وب در گیالن هماکنون 33 شهرک و ناحیه صنعتی در دست بهرهبرداری قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیالن ب//ا بی//ان بهرهب//رداری از 33 ش//هرک و ناحیه صنعتی در س//طح استان تصریح کرد: هماکنون یکه//زار و 447هکتار عرصه دراختیار ش//رکت ش//هرکهای صنعتی گیالن قرار دارد و فازهای عملیاتی زیرساختی در یکهزار و 372هکتار از این مساحت به انجام رسیده است.

الهوتیاشکوری با اشاره به واگذاری 684هکتار عرص//ه صنعتی ب//ه س//رمایهگذاران تاکید کرد: هماکنون 806 واحد صنعتی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی با ایجاد اش//تغال برای بیش از 41هزار نفر در دست بهرهبرداری قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیالن از انجام مراحل ساختوساز و احداث 658 واحد صنعتی جدید در س//طح ش//هرکهای صنعتی اس//تان خب//ر داد و اف//زود: 8 ش//هرک و ناحیه صنعتی در اس//تان در شهرس//تانهای ش//فت، لوشان، انزلی، صومعهس//را، الهیجان، سیاهکل، تال//ش و رودس//ر دارای تصفیهخان//ه فاض//الب مرکزی هس//تند. الهوتیاش//کوری همچنین از مراحل س//اخت و اح//داث تصفیهخانه فاضالب مرکزی در شهرکها و نواحی صنعتی در نقرهده آس//تانه اش//رفیه، نالکیاش//ر لنگرود، کوچیچال فومن، سکام رضوانش//هر، سفیدرود رشت گفت و افزود: از مجموع 33 ش//هرک صنعتی در حال بهرهبرداری، 32 ش//هرک و ناحیه صنعتی دارای آب و تلفن و 29 ش//هرک دارای گاز هس//تند و تمام//ی ش//هرکها و نواحی صنعتی در س//طح استان به شبکه توزیع برق متصل شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.