بازارهای منطقهای در انتظار صنایع کوچک قم

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم، حضور پررنگ تولیدکنندگان و بازرگانان خارجی در س//طح شهرکها و نواحی صنعتی قم را بیانگر ظرفیت باالی صنایع کوچک این استان عنوان کرد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان قم، امیرطیبینژاد در حاش//یه بازدی//د از واحدهای صنعتی ش//هرک صنعتی ثامناالئمه(ع) گفت: اس//تان قم در زمین//ه مبل و صنایع چوبی از ظرفیت بسیاری برخوردار است و این امر باعث شده نگاه بازرگانان، تولیدکنن//دگان و رقبای خارجی این صنعت در منطقه بیش از گذش//ته به قم باشد.

مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی قم نگاه صحیح به بازار و تعامالت س//ازنده را سبب رونق و توسعه صنایع کوچک قم عنوان کرد و افزود: زمانی بدون درنظر گرفتن ظرفیتهای قم، تولیدکنندگان مبل با فروش محصوالت خ//ام خود ارزش افزوده باالیی را از دس//ت میدادن//د و ضمن درآمد کمتر شاهد پایین ماندن سطح تولید، تاثیرپذیری زیاد از نوسانات تولید و نداشتن نقشآفرین//ی الزم در بازار بودند. طیبینژاد تصریح کرد: با تالشهای عامل توسعه خوش//ه و خود فعاالن و مس//ئوالن صنعت چوب و مبلمان قم امروز شاهدیم که برخی از واحدهای صنعتی با تکمیل زنجیره تولید و عرضه خود، دست از خامفروشی برداشتهاند و تولیدات خود را به صورت مستقیم و کاالی تمامشده به بازار عرضه میکنند.

وی توس//عه و تثبیت وضعی//ت موجود را مقدمهای ب//رای بهبود وضعیت موجود دانس//ت و بیان کرد: اس//تقرار فعاالن صنعت چوبی و دورودگری در ش//هرک صنعتی ثامناالئمه(ع) نیز در همین راس//تا انجام شد و امیدواریم بتوانیم با حمایت و پشتیبانی خود فعاالن این صنعت زمینه عرضه مناسبتر تولیدات استان را در این شهرک فراهم کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.