سودآوری سازندگان ماشینآالت پخت نان صنعتی

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

راهاندازی و آموزش واحدهای راکد و زیر ظرفیت مهمترین عامل توسعه و رونق اقتصادی در کشور است از این رو تاکنون اهداف دولت یازدهم در بازدید بیش از 130 شهرک و ناحیه صنعتی پیگیری شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.