حمایت و رونق کلید تحقق اقتصاد مقاومتی

تولید

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

صنایع کوچک به دلیل داشتن ظرفیت خاص در کارآفرینی، نوآوری و پویایی صنعت درتحقق اقتصاد مقاومتی کشور دارای اهمیت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.