صادقانه تالش کردیم

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

پس از 4 س//ال که طرح تجاری ش//د، دیگر محیط کوچک پارک جوابگو نبود به همین دلیل در شهرک صنعتی توس مستقر شدیم.

سال بیست و هشتم

شماره 7

پیاپی 1980

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.