رونق‹در‹۰۷‹درصد‹کارخان‹ههای‹استان‹البرز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

سردار علی استاد حسینی با بیان اینکه در استان الب//رز بیش از 07درص//د از کارخانههای صنعتی فعال هستند، گفت: باید همین کارگاههایی را که فعال هستند حمایت کنیم تا تولیداتشان بیشتر شود و رونق و توسعه و اشتغال توسعه پیدا کنند.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از روابط عمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی استان البرز، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز به همراه س//ردار علی اس//تاد حسینی، فرماندهی سپاه پاس//داران اس//تان در راس//تای برنامههای حمایتی این شرکت از واحدهای صنعتی شهرک صنعتی سیمین دشت بازدید کرد.

جهانگیر ش//اهمرادی در ای//ن بازدید با حضور در 3 واحد صنعتی قطعهس//ازان میثاق، ش//رکت تولیدکننده واکس و شرکت سیناژن تولیدکننده داروی//ی ضم//ن بررس//ی مش//کات ب//ا مدیران واحدهای صنعتی درباره مسائل و مشکات پیش روی تولید تبادلنظر و راهکارهای مناس//ب برای حل مشکات آنها ارائه کرد.

وی ب//ا بررس//ی مش//کات عم//ده وضعی//ت واحدهای صنعتی مس//تقر در شهرک، بر افزایش تعامل با صنعتگ//ران و ارتقای کیفیت خدمات به واحدهای صنعتی به مسئوالن شهرک تاکید کرد.

همچنین اس//تاد حس//ینی در حاش//یه بازدید از ش//هرک صنعتی س//یمین دش//ت که با حضور ش//اهمرادی، مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی البرز انجام شد، گفت: برنده شدن اقتصاد ما کمک به واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور است.

فرمان//ده س//پاه الب//رز درب//اره بازدی//د خود از تعدادی از واحدهای تولیدی در ش//هرک صنعتی سیمیندشت، بیان کرد: در کارخانه تولید قطعات اگزوز بیش از 340 کارگر در 2 ش//یفت مش//غول بهکار هستند و این اشتغالزایی مجاهدت است.

وی افزود: درست است که نیروهای ما در عرصه جنگ سخت نبرد میکنند، اما اگر تولیدکنندگان ما در عرصه تولید فعال نباش//ند و اشتغال ایجاد نکنن//د، رزمندههای ما ه//م نمیتوانند در میدان نبرد حاضر شوند. استاد حسینی با اشاره به اینکه اگ//ر ما ب//ه تولیدکنندگان کمک کنی//م، اقتصاد مقاومت//ی که مد نظ//ر رهبرمعظمانقاب اس//ت شکلمیگیرد، افزود: کمک به این تولیدکنندگان با حمایت دس//تگاههایی که در کشور باید حامی این صنایع باشند، محقق میشود.

وی با بیان اینکه در س//طح اس//تان البرز بیش از 07درصد از کارخانههای صنعتی فعال هستند و این وضعیت نس//بت به کل کش//ور خوب است، ادامه داد: باید همین کارگاههایی که فعال هستند را حمایت کنیم تا تولیداتش//ان بیش//تر شود و رونق و توسعه و اشتغال محقق شود.

اس//تاد حسینی با بیان اینکه انتظار بیشتری در زمین//ه حمایت از تولیدکنندگان از س//وی دولت وج//ود دارد، تصری//ح ک//رد: دولت هم سیاس//ت حمایت از تولی//د را درپیش گرفته اما انتظار این است که این حمایتها مضاعف شود.

استاد حسینی با اشاره به اینکه امروز مجاهدت اقتص//ادی کمت//ر از مبارزه در می//دان جنگ در مقابل دش//من نیس//ت، گف//ت: ایجاد اش//تغال و رونق تولی//د و بکارگیری نیروی داخلی هم نوعی مجاهدت است.

وی در زمین//ه مش//کات واحدهای صنعتی در اس//تان گفت: با تش//کیل کارگروه تسهیل و رفع موان//ع تولی//د بس//یاری از مش//کات واحدهای صنعتی در استان مرتفع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.