حمایت و رونق تولید کلید تحقق اقتصاد مقاومتی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

فرشاد مقیمی معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در سفر یکروزه به استان مازندران و بازدید از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی سلمانشهر گفت: حمای//ت از بخش صنعت و رون//ق تولید کلیدیترین عامل تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مقیمی گفت: از ابتدای امس//ال، با توجه به تاکیدات رهبر معظ//م انق//اب بر تحقق ش//عار «اقتصاد مقاومت//ی، اقدام و عمل»، تمهیدات و تدابیر ویژهای از س//وی دولت، در راستای رونق صنایع کوچک و متوسط اندیشیده شده است.

معاون برنامهریزی س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به نقش صنایع کوچک به دلیل داشتن ظرفی//ت و ویژگیهای خاص ش//امل کارآفرین//ی، نوآوری، پویایی صنعت و درنهایت ایجاد فرصتهای ش//غلی و افزایش درآمد در کشور افزود: تقویت صنایع کوچک و متوسط نقش بسزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.

مقیمی اظهار کرد: صنایع کوچک و متوس//ط میتوانند به توس//عه صنعتی، توزیع عادالنه درآمد، اشتغالزایی و افزایش ارزشافزوده کمک کنند و ش//اهکلید تحقق اقتصاد مقاومتی، رونق صنایع کوچک و متوسط است.

در ادامه همچنین سیدمصطفی موسوی، مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی مازندران در این بازدید گفت: ش//هرک صنعتی سلمانش//هر دارای 55 هکتار وس//عت بوده و تاکنون ب//ا 115 واح//د صنعتی ق//رارداد منعقد کرده ک//ه 74 واحد تولیدی به بهرهبرداری رس//یده و 41 واح//د تولیدی نیز در حال ساختوساز و نصب ماشینآالت است.

موس//وی افزود: در راس//تای اجرای طرح رون//ق تولید در اس//تان، تاکنون یکه//زار و 161میلیارد ریال تس//هیات به 115 واحد تولیدی در ش//هرکها و نواحی صنعتی مازندران پرداختشده است.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی مازندران گفت: تصفیهخانه فاضاب ش//هرک صنعتی سلمانش//هر در س//ال گذشته با اعتبار 4 هزار میلیون ریال بهسازی و نوسازی شده که ظرفیت پاالیش 400 مترمکعب فاضاب را در ش//بانهروز دارد.

موس//وی تاکید کرد: گروه صنعتی ناب اس//تیل مستقر در ش//هرک صنعتی سلمانشهر تولیدکننده انواع قاشق و چنگال بهعن//وان واحد نمونه ملی مبلغ 03میلیارد ریال تس//هیات طرح رونق بهمنظور راهاندازی خط جدید تولید دریافت کرده است. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران تاکید کرد: گروه صنعتی ناب اس//تیل تاکنون موفق به دریافت 12 لوح تقدیر بهعنوان واحد نمونه ملی و استانی شده است.

الزم به توضیح اس//ت، معاون برنامهریزی س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از چند واحد تولیدی در حال ساخت در شهرک صنعتی سلمانشهر نیز بازدید کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.