بررسی ۲۴ پرونده قضایی صنایع خراسان رضوی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان خراسان رضوی از حل و فص//ل 42 پرونده قضایی واحدهای صنعتی خراسانرضوی با همکاری قوه قضاییه استان خبر داد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، مسعود مهدیزادهمقدم گفت: در راس//تای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید در قالب حمایت قضایی و همکاری شرکت شهرکهای صنعتی خراس//ان رض//وی 42 پرونده واحده//ای صنعتی از محاکم قضایی عودت و حل و فصل شده است.

وی ادام//ه داد: ب//ا درک صحی//ح از وضعیت موج//ود و با اتخاذ تدابیر مناس//ب ب//ا رویکرد پیش//گیرانه، توانس//تهایم به کمک دادگس//تری اس//تان گامهای مهم و اساس//ی را در راس//تای موازی//ن قانون//ی برداری//م. ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت: حمایتهای مختلف از واحدهای صنعتی کوچک و متوس//ط در ش//هرکها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی سبب توسعه و ارتقای تولید و همچنین ایجاد اشتغال مولد خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.