رتبه برتر پژوهشی برای شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

باتوجه به حضور ش//رکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه در نمایشگاه هفته پژوهش، با اهدای لوحی از مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه تقدیر شد.

به گ//زارش گس//ترش صنعت به نق//ل از رواب//ط عمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی کرمانش//اه، در بخشی از متن ای//ن تقدیرنامه که از جانب مع//اون هماهنگی امور اقتصادی و توس//عه منبع استانداری و سرپرس//ت پارک علم و فناوری و دبیر کمیته نمایش//گاه و فنبازار اس//تانی هفته پژوهش و فناوری اهدا شده، آمده است:

«بیتردی//د پژوهش و فناوری نقش//ی بیبدیل در توس//عه همهجانبه کش//ور ایفا میکند و توسعه اس//تان نیز در سایه تاشها و نوآوریهای پژوهش//گران، فن//اوران و صنعتگران فعال امکانپذیر اس//ت، که آن دس//تگاه در نمایش//گاه هفته پژوهش و فناوری س//ال 13۹5 درخشید و بارقههای امید به توسعه بر دل بازدیدکنندگان را موجب شد.»

گفتنی است، این نمایشگاه از 13 تا 15 آذر در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی کرمانشاه برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.