کاهش روانآبها، چالش جدید منابع آبی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

کاهش روانآبها تاثیر مستقیم بر منابع آب زیرزمینی دارد و باید درنظر داش/ت که ش/اخص اصلی افزایش روانآبها بارندگی است. در روزهای گذش/ته با توجه ب/ه برخی بارندگیها، مش/کالتی که احتم/ال بروز آنها وجود داش/ت از بین رفته و وزارت نیرو نیز پس از تابس/تان امس/ال که با خشکسالی ش/دید روبهرو بودیم، نفس راحتی کشید. البته این به معنای پایان مش/کالت آبی نیست و فقط در شرایط کنونی، تا حدی از مشکالت آبی کش/ور کاسته شده و پیشبینیها نش/ان از وضعیت وخیم منابع آبی دارد. منابع آبی کش/ور بهویژه پایتخت در س/الهای گذشته سختترین بحرانها را پشتسر گذاشته و این منابع همچنان رو به کاهش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.