توسعه شبکه ریلی اولویت حملونقل

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

محم//د باقر نوبخت، مع//اون رییسجمهوری و رییس س//ازمان برنام//ه و بودجه کش//ور گفت: دولت یازده//م در کنار توجه جدی به حملونق//ل هوایی و جادهای به عنوان زیرس//اختهای حرکت پیشرفت، اولویت را توسعه حملونقل ریلی قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.