جادهسازی و ارتقای سطح استاندارد حملونقل

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

با وجود محدودیتهای بودجهای وزارت راه و شهرس//ازی در س//الهای اخیر، این وزارتخانه توانس//ته است به نوسازی و بهسازی جادهها بپردازد و برخی ازاین پروژهها همچنان در حال اجرا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.