پتروشیمی میاندوآب دوراهی وعده توخالی و عمل

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

بعد از گذشت بیش از ۷ سال مسئوالن به این نتیجه رسیدند که پیمانکار طرح پتروشیمی میاندوآب ناکارآمد بوده و باید پیمانکار مناسبی برای این

پروژه درنظر گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.