جادهسازی و ارتقای سطح استاندارد حملونقل

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

ب//ه گ//زارش گس//ترش صنع//ت، ب//ا وج//ود محدودیتهای بودجهای وزارت راه و شهرس//ازی در س//الهای اخیر، این وزارتخانه توانسته است به نوس//ازی و بهسازی جادهها بپردازد و برخی از این پروژهها همچنان در حال اجرا هستند. برای نمونه تنه//ا ۰۰۳ کیلومتر جاده تا پای//ان دولت یازدهم در قزوین احداث میش//ود. از نظر اعتبار بخش//ی نیز دولت اقدامات مناس//بی داش//ته است ازجمله اینکه ب//رای بخش راه و شهرس//ازی چهارمح//ال و بختی//اری ۰۵۸میلیارد ریال کمک کرده است.

از ای//نرو جادهس//ازی در ایران در حال رش//د و بهبود کیفیت اس//ت اما آنچه مس//لم اس//ت با وجود تمام این اقدام//ات هن//وز جادههای پ//ر تردد زیادی حتی آسفالت نشدهاند یا دچار فرسودگی هستند. این جادهها بیشتر جادهه//ای فرعی در شهرس//تانهای کوچک هستند که کامیونهای حمل بار به ناچار از آنجا عبور میکنند.

‹رونق‹اقتصاد‹با‹ترمیم‹جاد ‹هها ‹

آنچه مس//لم است اینکه ترمیم و ساخت جادهها در اقتصاد کش//ور نقش//ی پررنگ دارد و هیچ کس را ی//ارای انکار اهمیت آن نیس//ت. به منظور تهیه مواد اولیه برای ساخت و تولید انواع کاال، کامیونها راهی جادهها میش//وند و حضورشان در جادهها تا مرحله توزیع، فروش و حتی صادرات ادامه مییابد.

عض//و کمیس//یون حملونق//ل، لجس//تیک و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش//اورزی ته//ران در گفتوگو با گس//ترش صنعت گفت: اگر

گروه زیر ساخت: راننده پایه یک که باشی، گذر از اتوبانها و جادههای فرعی کاری روزانه میشود. چند باری که هر کدام از مسیرها را طی کنی، راه بلد میشوی و به قولی، چالههایش دستت میآید. میدانی کجا میتوانی تندتر بروی و کجا باید تلو تلو بخوری و کمی آهستهتر برانی اما امان از رانندههای ناشی! اگر جادهای استاندارد نبوده یا دچار فرسودگی شده باشد، کم کم به جاده حادثه ساز و پر خطر معروف میشود.

ای//ران بخواهد با دنی//ا رقابت کند باید بر اس//اس استانداردهای جهانی پیش برود.

س//یده فاطمه مقیمی اف//زود: واضح اس//ت که توس//عه، بازس//ازی و نوس//ازی ناوگانهای هوایی، دریایی، جادهای و ریلی نیازمند سرمایه است اما به نظر میرس//د بودجهای که برای سال۶۹ وزارت راه تعیین شده است نمیتواند پاسخگوی نیازها باشد. نایبرییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تاثیر ترمیم و س//اخت جادهها ب//ر اقتصاد گفت: اگر زیرس//اختهای جادهسازی تامین نشود، ترمیم جادهها به تعویق بیفت//د و جادههای جدی//دی احداث نشود هرگز نمیتوان در تولید، توزیع، فروش و تجارت موفقیتی کس//ب کرد و هیچ کدام از نهادها هرگز نمیتوانند ب//ه برنامهه//ای خ//ود عم//ل کنند. بهعنوان نمونه اگر میخواهیم صنعت گردش//گری را توس//عه دهیم یکی از کارهای//ی که باید انجام ش//ود، تامین امنیت گردش//گران در جادههاس//ت و ای//ن ممک//ن نخواهد بود جز ب//ا افزایش کیفیت جادههای کش//ور. وی عم//ر مفی//د کامیونها در کش//ورهای پیشرفته را ۳ تا ۵سال دانست و گفت: در ایران کامیونها بیش از ۰۲ سال مورد استفاده قرار میگیرند.

‹آس/یب‹ کامیو‹نه/ا‹ از‹ جاد‹هه/ای‹ ‹ فرسوده

در راس//تای بررس//ی تاثیر رش//د جادهسازی بر ماشینهای س//نگین، رانندگان کامیونها بهترین مرجع برای تهیه این گزارش هس//تند. از این رو با رییس انجمنی که مسئولیت سازماندهی رانندگان کامیون را به عهده دارد، همصحبت شدیم.

ریی//س کان//ون انجمنهای صنفی موسس//ات و ش//رکتهای حملونقل داخلی کاالی کش//ور در گفتوگوی//ی با گس//ترش صنعت گف//ت: در تمام کش//ورهای جهان، اگر جادههای احداث ش//ده از اس//تانداردهای الزم برخ//وردار بوده و دچار فرس//ودگی نش//وند، به طور حتم عم//ر کامیونها افزای//ش خواهد یافت. ح//ال اینکه در ای//ران، از کامیونهایی اس//تفاده میش//ود که با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند. بنابراین در صورت فرسودگی جادهها، کامیونهای ما زودتر از آنچه در کشورهای پیشرفته پیشبین//ی میش//ود، دچ//ار مش//کل میشوند.

حسین احمدیزاده به پرسشی مبنی ب//ر آم//ار کامیونهای آس//یب دیده از جادههای فرس//ود، اینگونه پاس//خ داد: آمار رس//می در این زمینه وجود ندارد و بر اس//اس آنچه به نظر میرسد هنوز هیچ کدام از س//ازمانهای متول//ی آمارگی//ری در این زمینه اقدامی نکردهاند. برای بهبود ش//رایط کنونی یکی از مهمترین نیازهای موجود ارزیابی شرایط کنونی است که نیاز به همین آمارها دارد.

ریی//س کان//ون انجمنه//ای صنفی موسس//ات و ش//رکتهای حملونق//ل داخلی که مس//ئولیت رساندن اقالم کاالیی -بخش خصوصی و دولتی- به مقصد را به دوش میکشد، گفت: در اثر فرسودگی جادهه//ا، بعض//ی از کااله//ا دچار آس//یبدیدگی میشوند و در این ش//رایط اعتراضهایی از سوی صاحبان کاالها شنیده میشود.

‹کاهش‹فرسودگی‹جاد ‹هها‹ ‹

ب//ه عقیده این عضو اتاق اصناف تهران و نماینده بخش خصوصی، وزارت راه توانس//ته است در رفع مشکالت جادهها موفقتر از پیش باشد.

احمدیزاده گفت: امروز وضعیت جادهها بس//یار بهتر از قبل اس//ت. بیشتر جادهها دو بانده شدهاند اما ب//رای رفع نقصهای موج//ود بهطور حتم باید بودجه مناس//بی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده شود.

‹سرمای ‹هگذار‹خارجی‹در‹جاد ‹هسازی‹ ‹

پس از برجام و رفع تحریمها، هیاتهای تجاری زیادی به ایران آمدند و در نشس//تهای متعددی موضوع اس//تفاده از س//رمایهگذاران خارجی در جادهس//ازی مطرح شد. به عنوان نمون//ه ایتالیاییها به ورود در پروژهه//ای جادهس//ازی ای//ران عالقهمندی نشان دادند.

مدیرعام//ل ش//رکت س//اخت و توس//عه زیربناهای حملونقل آورده ایتالیاییها را ۰۰۸ میلیون یورو اعالم کرده بود. براس//اس این گزارش، در راستای واگذاری ساخت کریدورهای اصلی چارچ//وب موافقتنامه احداث کریدور ش//ماره ۰۱ از ش//مالغرب کش//ور در مرز بازرگان ت//ا بندر امام خمینی(ره)، با شرکت دولتی ایتالیا به امضا رس//یده اس//ت. متن امضا ش//ده با هدف بررسی سرمایهگذاری در یک مسیر بزرگ جادهای با عنوان کریدور شماره ۰۱ به امضا رسیده است که از شمالغرب کشور در مرز بازرگان با کشور ترکیه آغاز و در کوتاهترین پیمایش آزادراهی به بندر امام خمینی(ره) در جنوب کشور ختم میشود.

البته هن//وز قرارداد پیمانکاری با هیچ ش//رکتی به امض//ا نرس//یده و تنه//ا چارچ//وب موافقتنامه سرمایهگذاری با شرکت معتبر دولتی ایتالیا منعقد شده است. عالوه بر ایتالیا برخی دیگر از کشورهای اروپای//ی نی//ز در مذاکرات اقتصادی پس//ابرجام با همت//ای ایرانی خود در ای//ن زمینه گفتوگوهایی داش//تهاند. به هر سوی پیشبینی میشود با توجه به نیاز نوسازی و توسعه زیرساختهای حملونقل جادهای در ایران این مذاکرات به سرانجام مناسبی برای دوطرف برس//د که در این صورت با استفاده از ظرفیته//ا و فرصته//ا میتوان از فرس//ودگی کامیونها در انتقال کاال نیز جلوگیری کرد.

سید فاطمه مقیمی: توسعه، بازسازی و نوسازی ناوگانهای حمل و نقل نیازمند سرمایه است اما بودجهای که برای سال۶۹ وزارت راه تعیین شده است نمیتواند پاسخگوی

نیازها باشد حسین احمدی زاده: اگر جادههای احداث شده از استانداردهای الزم برخوردار بوده و دچار فرسودگی نشوند، به طور حتم عمر کامیونها

افزایش خواهد یافت. اما در ایران، از کامیونهایی استفاده میشود که با استاندارد

فاصله دارند

سیده فاطمه مقیمی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.