۰۰۳۱کیلومتر‹از‹خطوط‹ریلی‹کشور‹دو‹خطه‹م ‹یشود

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعام//ل راهآه//ن در بازدید اعضای کمیس//یون عمران از خ//ط آهن تهران-قزوین اعالم کرد: تا پایان کار دولت یازدهم طول مسیرهای دوخطه راهآهن در کشور به ۰۰۳۱ کیلومتر افزایش مییابد.

به گزارش گس//ترش صنعت به نق//ل از وزارت راه و شهرسازی، س//عید محمدزاده مدیر عامل راهآهن در این بازدی//د با ارائه توضیحاتی درباره روند پیش//رفت پ//روژه ریلی تهران- قزوین؛ کمب//ود منابع مالی را در بخش ریلی یک چالش بزرگ عنوان کرد.

وی با بیان اینکه فعالیت شبانهروزی در اجرای این پروژه قابل تحس//ین اس//ت، افزود: بهرهبرداری از این مس//یر ریلی میتواند در توسعه اقتصادی کشور ایفای نقش کرده و عالوه بر افزایش امنیت س//فر از ترافیک و آلودگی هوا بکاهد.

مدیرعامل راهآهن اظهار کرد: با توجه به سیاستهای دولت برای توسعه شبکه حملونقل ازجمله در حوزه ریلی، در کنار این طرح تا پایان امسال شاهد ۴ خطه شدن خط آهن تهران -کرج و ۲ خطه شدن خط آهن کرج - تهران خواهیم بود. به گفته مدیرعامل راهآهن تا پای//ان کار دولت یازدهم طول مس//یرهای دوخطه راهآهن در کشور به ۰۰۳۱ کیلومتر افزایش مییابد.

مدیر عامل راهآهن با تاکید براینکه افزایش سهم بار برای راهآهن در اولویت نخست است، گفت: کشورهای منطق//ه خواه//ان ترانزیت کاال از طریق مس//یر ریلی ایران هس//تند و از این طریق میتوانیم به درآمدهای قابلتوجهی برای پیش//رفت و تکمی//ل خطوط ریلی دست یابیم.

گفتنی است؛ خط آهن تهران -قزوین به طول ۲۴۱ کیلومتر و خط آهن در دس//ت احداث قزوین- رشت نی//ز دارای ۴۶۱ کیلومتر طول اس//ت که برنامهریزی شده تا پایان امس//ال و تا خاتمه کار دولت یازدهم به بهرهبرداری برسد.

با اتصال خط آهن قزوین به آستارا و تکمیل کریدور شمال به جنوب، بنادر عباس در ایران و هلسینکی در ش//مال اروپا به یکدیگر متصل میشوند و امکان رشد جابهجایی بار و مس//افر فراهم میشود. همچنین این خط آبهای گرم خلیجفارس را به آبهای سرد اروپا متصل میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.