توسعه شبکه ریلی اولویت زیرساختهای حملونقل

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

معاون رییسجمهوری و رییس س//ازمان برنامه و بودجه کش//ور گف//ت: دول//ت یازده//م در کنار توجه ج//دی به حملونقل هوایی و جادهای به عنوان زیرساختهای حرکت پیشرفت، اولویت را توسعه حملونقل ریلی قرار داده است.

محم//د باقر نوبخت اف//زود: در راس//تای نوس//ازی ناوگان هوایی از طری//ق خری//د هواپیماها اقدام میش//ود اما آنچه مردم میتوانند برای بهرهبرداری زودتر از آن استفاده کننده، حملونقل ریلی است. وی گفت: امسال بیش از ۲هزار و ۰۰۵میلیارد تومان برای حملونقل اختصاص داده شده است که این رقم در سال آینده به ۳ هزار و ۰۰۵ میلیارد تومان افزایش خواهد داش//ت. نوبخت افزود: در طول این دوره دولت، ح//دود ۰۰۷کیلومت//ر از راهآهن در برنام//ه زمانبندی تعویض، هزار کیلومتر نوس//ازی و ه//زار و ۰۰۳کیلومت//ر راهآهن جدید نصب ش//ده اس//ت. معاون رییسجمهوری گف//ت: در مجموعه طرحهای اقتصاد مقاومتی نیز ارتباط ۵اس//تان کش//ور با شبکه سراسری و از آنجا به شبکه ملی را داریم؛ استان همدان یکی از ۵ استانی اس//ت که تا پایان سال کار آن انجام میشود. رییس س//ازمان برنامه و بودجه کش//ور افزود: از نظر پیشرفت فیزیکی و پیشرفت ریالی براس//اس آخرین گزارش ۲۷۱درصد پرداخت مالی برای راهآهن تهران - همدان - سنندج داشتیم و رقمی که در بودجه پیشبینی ش//ده بود ۳۴۱میلیارد تومان بود و تاکنون مبلغ ۰۵۲میلیارد تومان پرداخت ش//ده اس//ت. نوبخت با بیان اینکه همیش//ه پرداختها عقبتر از کار اس//ت، افزود: بااینحال بای//د به ضرورت تکمیل و پیش//رفت منابع مالی بهگونهای دقت ک//رد که کار زمی//ن نماند. وی همچنین درب//اره بودجه جاری امس//ال عمرانی اس//تانها اینگونه توضیح داد: این بودجه ۷هزار میلی//ارد تومان بوده که این رقم در س//ال ۶۹ به ۸هزار میلیارد تومان افزایش مییابد. نوبخت افزود: بهغیر از رقم ۷هزار میلیارد تومان در امس//ال و رقم س//ال آینده، بر اساس ماده ۰۸۱ قانون برنام//ه پنجم برای توازنبخش//ی هم این اج//ازه را داریم که ۳ درصد از سرجمع اعتبارات عمومی کشور هم برای توازنبخشی هزینه شود.

محمد باقر نوبخت معاون رییس جمهوری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.