۴۱‹طرح‹ریلی‹و‹جاده‹ای‹در‹دست‹اجرا

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مع//اون برنامهری//زی و مدیری//ت مناب//ع وزی//ر راهوشهرس//ازی با تاکید ب//ر امتیازات منحصربهف//رد ای//ن اس//تان ب//رای تعریف پروژههای ملی و بزرگ مقیاس گفت: حدود ۱۱ کیلومت//ر بزرگراه جدید در دس//تور کار ق//رار دارد و ۶۷۱ کیلومت//ر نیز از جادههای موج//ود در حال بهس//ازی و ۴ خطه کردن است.

ب//ه گزارش گس//ترش صنعت، ب//ه نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرس//ازی، امیر امینی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین که با حضور استاندار، رییس و اعضای کمیس//یون عمران مجلس و معاونان وزی//ر راه و شهرس//ازی برگزار ش//د، گفت: برای تامین هزینه پروژههای انجام ش//ده و همچنین طرحهای در دس//ت اقدام اعتباری بیش از ۳هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.

وی افزود: اس//تان قزوین با قرار گرفتن در ش//اهراه عبور از موقعیت وی//ژهای در حوزه حملونق//ل برخ//وردار اس//ت. از ای//ن رو با اس//تفاده از راههای اس//تان قزوین در ۷ ماه نخس//ت س//ال ۵۹ حدود ۴ میلیون و ۰۰۴ ه//زار تن بار فقط از طری//ق جادهها از مبدأ قزوین به سراس//ر کش//ور ترانزیت شده که این آمار به جز بار عبوری س//ایر استانها از جادههای قزوین است.

معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرس//ازی گفت: م//ا درحالحاضر در اس//تان قزوین ۴۱ ط//رح ریل//ی و جادهای درحال اجرا داریم که شامل آزادراه، بزرگراه و راهآهن هستند.

وی با بیان این مطل//ب که این ۴۱ طرح، نزدی//ک به ۲ه//زار و ۰۰۵ کیلومتر اس//ت، گفت: حدود ۴۳۹ کیلومتر از آن در دس//ت اجرا بوده و از این مقدار با توجه به اعتبارات موجود افزون بر ۴۹۳ کیلومتر اجرایی ش//ده ک//ه ۰۸ کیلومتر ریل//ی و ۴۱۳ کیلومتر آن انواع بزرگراه و راه اصلی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.